Diensten - 193753-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Nederland-Utrecht: Recruteringsdiensten

2019/S 081-193753

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Universiteit Utrecht
271574282
Heidelberglaan 8Utrecht
Utrecht
3584 CS
Nederland
Contactpersoon: Wouter Ton
Telefoon: +31 302533817
E-mail: w.a.ton@uu.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uu.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=117984

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

8.2019 projectmanager tbv programma experimenteel onderzoek II

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79600000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Institute of Environmental Biology (UU, Betawetenschappen) is voor zijn research afhankelijk van hoogwaardige kweekvoorzieningen & onderzoekopstellingen met levend plantenmateriaal. Deze zijn geconcentreerd in één hoofdfaciliteit met eigen bouwkundige voorzieningen, installaties en regeltechniek = het zg. Fytotron (ca. 500 m2). Het bestaande servicecontract eindigt per 1.1.2020. Aanpassingen aan de faciliteit incl. een nieuw servicecontract zijn noodzakelijk om een periode van ca. 5 jaar in bestaande bouw in bedrijf te blijven, totdat vervangende nieuwbouw beschikbaar is.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 33 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie offerteaanvraag

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: prijs / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 117984/8/2019
Benaming:

Projectmanager tbv programma experimenteel onderzoek II

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Synarchis BV
Hakgriend 18
Hardinxveld-Giessendam
3371 KA
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden Nederland
Utrecht
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019