Diensten - 193766-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Bulgarije-Sofia: Reclamediensten

2019/S 081-193766

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministerstvo na turizma
176789478
ul. „Saborna“ No. 1
Sofiya
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Ivelin Slavov
Telefoon: +359 29046888
E-mail: i.slavov@tourism.government.bg
Fax: +359 24470899
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tourism.government.bg

Adres van het kopersprofiel: https://profilnakupuvacha.com/1701,12962

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: туризъм

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Участие на БЪЛГАРИЯ на международно туристическо изложение „Културен туризъм“ в гр. Велико Търново в периода 18—20.4.2019 г.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79341000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

В рамките на настоящата обществена поръчка изпълнителят ще предостави следните конкретни услуги:

1. Организиране на информационен тур за участниците в българо-руската кръгла маса „Ролята на туризма за развитието на регионите. Културният туризъм — традиции и бъдеще“ при параметри съгласно офертата на изпълнителя.

2. Обучение за работа със система регистър за настаняване и Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) при параметри съгласно офертата на изпълнителя.

3. Изграждане на представителен експозиционен щанд на Министерството на туризма по предложен и одобрен оригинален проект не по-малко от 40 м2, с обособени информационна зона, зона за преговори, помощни помещения, при параметри съгласно офертата на изпълнителя.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 69 800.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79341000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Велико Търново

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Конкретни услуги:

1. Организиране на информационен тур за участниците в българо-руската кръгла маса „Ролята на туризма за развитието на регионите. Културният туризъм — традиции и бъдеще“ при параметри съгласно офертата на изпълнителя.

2. Обучение за работа със система регистър за настаняване и Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) при параметри съгласно офертата на изпълнителя.

3. Изграждане на представителен експозиционен щанд на Министерството на туризма по предложен и одобрен оригинален проект не по-малко от 40 м2, с обособени информационна зона, зона за преговори, помощни помещения, при параметри съгласно офертата на изпълнителя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

Съгласно правното основание за провеждане на процедурата, а именно чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП, процедура на договаряне без предварително обявление може да бъде проведена от публичен възложител само в случай че поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права, вкл. на права на интелектуална собственост. Съгласно писмо с изх. № 04-20-2/1.4.2019 г. на г-н Даниел Панов — кмет на община Велико Търново, цялостното изпълнение и организация на XVI международно туристическо изложение „Културен туризъм“ 2019 г. (18—20.4.2019 г.) са поверени на общинско търговско дружество и туристическа агенция „Царевград Търнов“ ЕООД. Съгласно горепосоченото писмо дружеството притежава ексклузивни права, свързани с:подготовка, организиране на програма и провеждане на изложението, вкл. oрганизация на изложение за представяне на културния туризъм в ДКС „Васил Левски“ — Велико Търново (изготвяне и разпространяване на формуляри за заявки, обработка на получените заявки и обратна връзка с участниците, регистрация на участниците, оформяне на необходимите документи), осигуряване на експозиционни щандове на регистрираните участници (изработване на концепция, планиране, проектиране на щандове, наем на конструкции, изграждане и демонтаж, разпространяване на формуляри за заявки и обработка, изработване на индивидуални проекти по заявка, художествено оформление, товаро-разтоварни дейности, обслужване на изложението и участниците за целия период на събитието); организиране представянето и престоя на участващи в изложението по покана на Община Велико Търново, както и за участници в кръгли маси; организиране на официални церемонии и провеждане на съпътстваща програма, изграждане на сцена, седящи места, организация на пространството, проектиране и изпълнение на конструкции и съоръжения за пространствено оформление, осигуряване на водещ и изготвяне на сценарий, изготвяне на списък на официалните гости, протоколно обслужване); осигуряване на рекламно-информационни материали; провеждане на специализирано обучение в областта на туризма; обслужване на специализиран уеб сайт и страница на изложението в социалните мрежи; реклама и популяризиране на изложението и други.

Съгласно утвърдената Програма за национална туристическа реклама за 2019 г. Министерство на туризма е предвидило национално представяне на БЪЛГАРИЯ на международно туристическо изложение „Културен туризъм“ в гр. Велико Търново, което ще се проведе в периода 18—20.4.2019 г.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Т-РД-29-82
Benaming:

Участие на БЪЛГАРИЯ на Международно туристическо изложение „Културен туризъм“ в гр. Велико Търново в периода 18—20.4.2019 г.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Царевград Търнов“ ЕООД
104593509
ул. „Христо Ботев“ № 5
София
5000
Bulgarije
Telefoon: +359 62622148
E-mail: tic@velikoturnovo.info
Fax: +359 0000000
NUTS-code: BG411

Internetadres: www.velikoturnovo.info

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 69 800.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Договорът с изпълнителя е подписан на основание чл. 65, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗОП.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019