Diensten - 193773-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2019/S 081-193773

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Natsionalna agentsiya za prihodite
131063188
bul. „Knyaz Aleksandar Dondukov“ No. 52
Sofiya
1000
Bulgarije
Contactpersoon: V. Dodova
Telefoon: +359 298593291
E-mail: v.dodova@nra.bg
Fax: +359 298593099
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nap.bg/

Adres van het kopersprofiel: https://nap.bg/news?id=3810

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Техническо обслужване и ремонт при необходимост (доставка и монтаж на консумативи и резервни части) на климатична техника в сграда на НАП с адрес гр. София, ул. „Аксаков“ № 29

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчка обхваща следните дейности:

1. Извършване на технически прегледи (профилактика) на всички климатични съоръжения:

1.1. Почистване (измиване) на въздушните филтри.

1.2. Почистване на топлообменните повърхности на кондензатора и изпарителя на външното тяло.

1.3. Дозареждане на съоръженията с хладилен агент — фреон.

1.4. Проверка на електрическите вериги.

2. Извършване на ремонт на климатичната техника — при необходимост.

3. Доставка и монтаж на консумативи и резервни части за съоръженията.

4. Отзоваване на повикване за извършване на техническо обслужване или при авария.

5. Преместване (демонтаж и монтаж) на климатик, включен в предмета на поръчката, от местоположението, на което е монтиран, на друго място на същия адрес — при необходимост.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Административна сграда на НАП, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Аксаков“ № 29

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на поръчката обхваща сл. дейности:

1. Изв. на техн. прегледи (профилактика) на всички климатични съоръжения:

1.1. Почистване (измиване) на въздушните филтри.

1.2. Почист. на топлообменните повърхности на кондензатора и изпарителя на външното тяло.

1.3. Дозареждане на съоръженията с хладилен агент — фреон.

1.4. Проверка на електрическите вериги.

2. Изв. на ремонт на климат. техника — при необх..

3. Доставка и монтаж на консумативи и резервни части за съоръженията.

4. Отзоваване на повикване за изв. на техн. обслужване или при авария: след получ. на заявка от страна на възложителя, подадена по e-mail, телефон (в съотв. с предвиденото изключение) или факс, не по-късно от 24 ч от подаването ѝ.

5. Преместване (демонтаж и монтаж) на климатик, включен в предмета на поръчката, от местоположението, на което е монтиран, на друго място на същия адрес — при необходимост.

Изп. на вс. дейности, включени в предмета на поръчката, се изв. след подаване на писмена заявка от страна на възложителя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Възложителят, чрез ТД на НАП ГДО, плаща цената по договора в сроковете и при условията, подробно уредени в чл. 6 и 7 на договора.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 235-537628
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 48
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Нактайм“ ЕООД
131022120
бул. „Драган Цанков“ № 17, ет. 2, ап. 4
София
1113
Bulgarije
Telefoon: +359 29714555
E-mail: info@nactime.com
Fax: +359 29714555
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Договорът влиза в сила от 15.4.2019 г. и е със срок до 15.4.2021 г. или до достигане на максимално допустимата стойност на договора в размер на 5 000 BGN без ДДС в рамките на този срок. След изпълнението на всяка услуга по конкретна заявка възложителят, чрез ТД на НАП ГДО, извършва плащането в срок до 30 дни от получаване на оригинална фактура, издадена от изпълнителя, и въз основа на протокол за извършено техническо обслужване и/или ремонт, подписани от страна на възложителя от координатор по договора, и заявка за повреда, в случай че е подадена по електронна поща, факс и/или телефон (в съответствие с предвиденото в техническите спецификации изключение).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Софийски градски съд
бул. „Витоша“ № 2
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 2921988
E-mail: adm.sgs@scc.bg
Fax: +359 29813740

Internetadres: http://scc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019