Diensten - 193780-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Utrecht: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 081-193780

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat handelend als aankoopcentrale voor het samenwerkingsverband Nationale Databank Wegverkeersgegevens, hierna te noemen NDW
43707983
Griffioenlaan 2
Utrecht
3526 LA
Nederland
Contactpersoon: Edoardo Felici
E-mail: aanbesteding@ndw.nu
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ndw.nu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NDW Data Science Society

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is om ondernemers te contracteren die in staat zijn hoogwaardige expertise op het snijvlak van verkeerkunde, data en ICT te leveren. Dit komt voort uit de behoefte om recente en lopende innovaties op ICT-gebied, zoals de realisatie van het NDW Centraal Informatie Systeem (NCIS) en de realisatie van een nieuw datawarehouse, te benutten met aanvullende ontwikkelingen, inzichten en dienstverlening.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 400 000.00 EUR / Hoogste offerte: 600 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Deep learning en artificial intelligence

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000
72200000
72240000
72244000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Partijen worden voor 24 maanden gecontracteerd voor opdrachten binnen de raamovereenkomst. Daarnaast zijn er 2 verlengingopties van 2 keer 1 jaar. Geraamde waarde is gebaseerd op een doorlooptijd van 48 maanden.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G1 Plan van aanpak / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Een maximum van twee (2) losse verlengingsjaren

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Geografische gegevens en verkeerskundige kennis

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72200000
72244000
72240000
72200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Partijen worden voor 24 maanden gecontracteerd voor opdrachten binnen de raamovereenkomst. Daarnaast zijn er 2 verlengingopties van 2 keer 1 jaar. Geraamde waarde is gebaseerd op een doorlooptijd van 48 maanden.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G1 Plan van aanpak / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Een maximum van twee (2) losse verlengingsjaren

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Big data en algoritmes

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72240000
72240000
72200000
72244000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Partijen worden voor 24 maanden gecontracteerd voor opdrachten binnen de raamovereenkomst. Daarnaast zijn er 2 verlengingopties van 2 keer 1 jaar. Geraamde waarde is gebaseerd op een doorlooptijd van 48 maanden.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G1 Plan van aanpak / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Een maximum van twee (2) losse verlengingsjaren

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 128-291855
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Gunning percelen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MAP traffic management B.V.
27373103
Ptolemaeuslaan 54
Utrecht
3528 BP
Nederland
Telefoon: +31 882542000
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.maptm.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Geodan B.V.
33293593
President Kennedylaan 1
Amsterdam
1079 MB
Nederland
Telefoon: +31 205711311
E-mail: bert.scholten@geodan.nl
Fax: +31 205711333
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.geodan.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
d-fine GmbH
An der Hauptwache 7
Frankfurt
60313
Duitsland
Telefoon: +49 90737117
Fax: +31 90737200
NUTS-code: 00

Internetadres: http://www.d-fine.de

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
VORtech B.V.
27239958
Postbus 260
Delft
2600 AG
Nederland
Telefoon: +31 152850125
E-mail: mark.roest@vortech.nl
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.vortech.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lynxx B.V.
52713296
P Jelles Troelstraln 14
Amersfoort
3818KT
Nederland
Telefoon: +31 620019358
E-mail: paul@lynxx.eu
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.lynxx.eu

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DAT.Mobility B.V.
27103813
Snipperlingsdijk 4
Deventer
7417 BJ
Nederland
Telefoon: +31 629041451
E-mail: kenniscentrum@dat.nl
Fax: +31 570666888
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.dat.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 3
Benaming:

Gunning percelen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MAP traffic management B.V.
27373103
Ptolemaeuslaan 54
Utrecht
3528 BP
Nederland
Telefoon: +31 882542000
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.maptm.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Geodan B.V.
33293593
President Kennedylaan 1
Amsterdam
1079 MB
Nederland
Telefoon: +31 205711311
E-mail: bert.scholten@geodan.nl
Fax: +31 205711333
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.geodan.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
d-fine GmbH
An der Hauptwache 7
Frankfurt
60313
Duitsland
Telefoon: +49 90737117
Fax: +31 90737200
NUTS-code: 00

Internetadres: http://www.d-fine.de

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
VORtech B.V.
27239958
Postbus 260
Delft
2600 AG
Nederland
Telefoon: +31 152850125
E-mail: mark.roest@vortech.nl
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.vortech.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lynxx B.V.
52713296
P Jelles Troelstraln 14
Amersfoort
3818 KT
Nederland
Telefoon: +31 620019358
E-mail: paul@lynxx.eu
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.lynxx.eu

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DAT.Mobility B.V.
27103813
Snipperlingsdijk 4
Deventer
7417 BJ
Nederland
Telefoon: +31 629041451
E-mail: kenniscentrum@dat.nl
Fax: +31 570666888
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.dat.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Gunning percelen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MAP traffic management B.V.
27373103
Ptolemaeuslaan 54
Utrecht
3528 BP
Nederland
Telefoon: +31 882542000
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.maptm.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Geodan B.V.
33293593
President Kennedylaan 1
Amsterdam
1079 MB
Nederland
Telefoon: +31 205711311
E-mail: bert.scholten@geodan.nl
Fax: +31 205711333
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.geodan.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
d-fine GmbH
An der Hauptwache 7
Frankfurt
60313
Duitsland
Telefoon: +49 90737117
Fax: +31 90737200
NUTS-code: 00

Internetadres: http://www.d-fine.de

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
VORtech B.V.
27239958
Postbus 260
Delft
2600 AG
Nederland
Telefoon: +31 152850125
E-mail: mark.roest@vortech.nl
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.vortech.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lynxx B.V.
52713296
P Jelles Troelstraln 14
Amersfoort
3818 KT
Nederland
Telefoon: +31 620019358
E-mail: paul@lynxx.eu
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.lynxx.eu

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DAT.Mobility B.V.
27103813
Snipperlingsdijk 4
Deventer
7417 BJ
Nederland
Telefoon: +31 629041451
E-mail: kenniscentrum@dat.nl
Fax: +31 570666888
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.dat.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Aankondiging gegunde opdrachten Raamovereenkomst NDW Data Science Society:

— Perceel 1: Lynxx B.V., opdracht: Data completion, fusion en validatie

— Perceel 2: DAT. Mobility B.V., opdracht Mapmatching

— Perceel 3: VORtech B.V., opdracht Datavalidatie

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Den Haag
Prins Clauslaan 60
Den Haag
2595 AJ
Nederland
Telefoon: +31 883622200
E-mail: info@rechtbank.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Klachtenmeldpunt
Utrecht
Nederland
E-mail: klachtenmeldpunt@ndw.nu

Internetadres: http://www.ndw.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019