Diensten - 193785-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Reisdiensten

2019/S 081-193785

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Institut za literatura kam Balgarska akademiya na naukite (IL — BAN)
000665509
bul. „Shipchenski prohod“ No. 52, bl. 17, etazh 7
Sofiya
1113
Bulgarije
Contactpersoon: dots. d-r Elka Traykova — direktor na Institut za literatura — BAN
Telefoon: +359 29717056
E-mail: director@ilit.bas.bg
Fax: +359 29717056
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ilit.bas.bg/bg/

Adres van het kopersprofiel: http://ilit.bas.bg/bg/profil-na-kupuvacha.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: научна дейност

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Институт за литература към БАН.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63515000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Институт за литература към БАН.

Почти всички пътувания се предвижда да бъдат до страни от Европа.

Прогнозно количество самолетни билети, които се предвижда да се закупят по поръчката: 45—75 билета за срок от 36 месеца.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 55 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63515000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Място на доставка на самолетните билети: сградата на възложителя в гр. София, получав. от офиса на изпълнителя в гр. София или самол. билети могат да бъдат изпращани на посочена от възложителя ел. поща.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Институт за литература към БАН.

Почти всички пътувания се предвижда да бъдат до страни от Европа.

Прогнозно количество самолетни билети, които се предвижда да се закупят по поръчката: 45—75 билета за срок от 36 месеца.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят включва опция за удължаване срока на договора с до 24 месеца. Така общият срок за изпълнение на поръчката може да бъде до 60 месеца.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Част от билетите ще се финансират по програма ERA NET RUS Plus към Фонд научни изследвания (МОН), проект „Южните и източните славяни: многообразие и взаимодействие на писмените култури ХІ-ХХІ век“.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 235-537423
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07 / 25.03.2019 г.
Benaming:

Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Институт за литература към БАН.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Атлас Травелс“ ЕООД
130026450
бул. „Симеоновско шосе“ № 276
София
1434
Bulgarije
Telefoon: +359 29819993
E-mail: admin@atlas-travels.net
Fax: +359 24233405
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 90 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 55 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Посочената по-горе в т. II.1.7) и в т. V.2.4) стойност на обществената поръчка от 55 000 BGN без ДДС представлява прогнозна стойност за изпълнение на обществената поръчка за срок от 36 месеца. За срок от 36 + 24 месеца прогнозната стойност на поръчката е 90 000 BGN без ДДС, посочена в т. V.2.4). Тези стойности не са нито минимални, нито максимални и по време на изпълнение на договора могат както да не бъдат достигнати, така и да бъдат надвишени.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация може да се обжалва в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

2. Ред за подаване на жалби — съгласно глава 27 от ЗОП.

3. На обжалване по реда на глава 27 от ЗОП подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалбата по чл. 196, ал. 5 ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

4. В случаите по т. 1, когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки (РОП) и в „Официален вестник“ на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

5. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по т. 1.

6. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019