Diensten - 193786-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Oudenbosch: Archiveringsdiensten

2019/S 081-193786

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Halderberge- Gemeente Woensdrecht - Gemeente Bergen op Zoom
51481367
Parklaan 15
Oudenbosch
4731 GJ
Nederland
Contactpersoon: Hélène Verhagen
E-mail: h.verhagen@halderberge.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.halderberge.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Bergen op Zoom
511659779
Jacob Obrechtlaan 4
Bergen op Zoom
4611 AR
Nederland
Telefoon: +31 164277000
E-mail: a.schrauwen@bergenopzoom.nl
Fax: +31 164245356
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bergenopzoom.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Woensdrecht
191687231
Huijbergseweg 3
Hoogerheide
4631 GC
Nederland
Telefoon: +31 651774237
E-mail: k.vanmeer@inkoopwestbrabant.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.woensdrecht.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Digitaliseren bouwvergunningen

Referentienummer: SIW006599
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79995100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het project digitalisering bouw- en omgevingsvergunningen omvat de volgende hoofdwerkzaamheden:

— 1. Transport fysieke dossiers naar de opdrachtnemer

— 2. Voorbereiding scanning fysieke dossiers

— 3. Scannen van bouw- en/of omgevingsvergunningen

— 4. Metadatering dossiers, documenten en bestanden

— 5. Maken aanleverbestand voor opname in e-depot

— 6. Opslag fysieke dossiers tijdens en na behandelingsperiode

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bergen op Zoom, Halderberge, Woensdrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fase 1:

Perceel 1: Woensdrecht 3 300 dossiers

Perceel 2: Halderberge 5 600 dossiers

Perceel 3: Bergen op Zoom 11 200 dossiers

Totale opdracht:

Perceel 1: Woensdrecht 176 meter

Perceel 2: Halderberge 489.5 meter

Perceel 3: Bergen op Zoom 604 meter

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 235-537400
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Digitaliseren bouwvergunningen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Karmac Informatie & Innovatie B.V.
39071565
Pascallaan 72
Lelystad
8218 NJ
Nederland
Telefoon: +31 320286959
E-mail: info@karmac.nl
Fax: +31 320286949
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.karmac.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Stationslaan 10
Breda
4815 GW
Nederland
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Inschrijvers die de opdracht niet gegund krijgen, de gunningsbeslissing betwisten of ageren tegen een uitsluiting en daartegen in rechte wensen op te komen, dienen op straffe van verval van rechten binnen een fatale termijn van 20 (20) kalenderdagen na verzending van het voorlopige gunningsbeslissing, door middel van het betekenen van een dagvaarding, een kortgedingprocedure aanhangig te maken bij de rechtbank Zeeland – West-Brabant te Breda. Dit geldt eveneens voor alle overige voorkomende geschillen tussen de gemeente en de inschrijvers.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019