Diensten - 193787-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Trzebinia: Tuinbouwdiensten

2019/S 081-193787

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Trzebinia
PL216
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
Trzebinia
32-540
Polen
Contactpersoon: Michał Walczyk
Telefoon: +48 326121007
E-mail: gospodarka.komunlna@um.trzebinia.pl
Fax: +48 326121147
NUTS-code: PL21A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.trzebinia.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gminie Trzebinia w sektorach A,B,C,D,E,F,G. – dla sektora C.

Referentienummer: GK.KGK.271.1.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia obejmuje 7 części.

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni niskiej, sadzenie roślin jednorocznych, pielęgnację nasadzeń jednorocznych i wieloletnich, pielęgnację i cięcia drzew, krzewów i żywopłotów.

Szczegółowy zakres prac dla danego sektora określają przedmiary stanowiące integralną część SIWZ.

Przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem należy wykonać zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik nr 3 do SIWZ.

Wszelkie szkody powstałe na skutek realizacji niniejszego zamówienia pokrywa Wykonawca.

Kody CPV: 77300000, 77310000-6, 77314100-5,,77211500-7, 77300000-3, 77342000-9, 990511300-5

Przed sporządzeniem wyceny należy zapoznać się z pkt 12 SIWZ: Opis sposobu obliczenia ceny.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie na zasadach wskazanych w pkt 7 i 7.1 SIWZ.

Wszelkie pozostałe informacje dotyczące wymagań (w tym podstaw wykluczenia) i realizacji zamówienia znajdują się w SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 92 500.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: PL2
NUTS-code: PL21
NUTS-code: PL21A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Trzebinia - Osiedle Siersza, Wodna, Trzebionka i Krze

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rzedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni niskiej, sadzenie roślin jednorocznych, pielęgnację nasadzeń jednorocznych i wieloletnich, pielęgnację i cięcia drzew, krzewów i żywopłotów.

Szczegółowy zakres prac dla danego sektora określają przedmiary stanowiące integralną część SIWZ.

Przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem należy wykonać zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik nr 3 do SIWZ.

Wszelkie szkody powstałe na skutek realizacji niniejszego zamówienia pokrywa Wykonawca.

Kody CPV: 77300000, 77310000-6, 77314100-5,,77211500-7, 77300000-3, 77342000-9, 990511300-5

Przed sporządzeniem wyceny należy zapoznać się z pkt 12 SIWZ: Opis sposobu obliczenia ceny.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie na zasadach wskazanych w pkt 7 i 7.1 SIWZ.

Wszelkie pozostałe informacje dotyczące wymagań (w tym podstaw wykluczenia) i realizacji zamówienia znajdują się w SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 020-043367
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: GK.KGK.272.13.2019
Perceel nr.: 3
Benaming:

Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gminie Trzebinia w sektorach A,B,C,D,E,F,G. – dla sektora C.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Artur Garliński Zakład Pielęgnacji i Utrzymania Terenów Zielonych, ul. Łokietka 15, 32-545 Karniowice
ul. Łokietka 15
Karniowice
32-545
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 125 688.35 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 99 900.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224588700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224588700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 7a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019