Diensten - 193790-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bydgoszcz: Controle van prestaties

2019/S 081-193790

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Miasto Bydgoszcz - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
9047697100000
ul. Toruńska 174 a
Bydgoszcz
85-844
Polen
Contactpersoon: Aneta Bartkowiak/Anna Koźlińska
Telefoon: +48 525822776
E-mail: aneta.bartkowiak@zdmikp.bydgoszcz.pl
Fax: +48 525822777
NUTS-code: PL613

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektów inżynierskich, lokalny transport zbiorowy

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kontrola biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu w latach 2019 - 2023

Referentienummer: 001/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79313000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca za prowadzeniu, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu w latach 2019 - 2023

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 9 232 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79940000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota, Gmina Dobrcz i Gmina Osielsko

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania następujących czynności, w szczególności: 1) prowadzenia kontroli biletów na wszystkich liniach komunikacyjnych organizowanych przez Miasto Bydgoszcz oraz na obszarze gmin, z którymi zawarto porozumienie o wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego od 11.000 do 12.000 kontroli (faktyczna liczba kontroli zostanie zadeklarowana w formularzu ofertowym przez Wykonawcę) w trybie podstawowym w miesiącu kalendarzowym oraz kontroli w trybie dodatkowym, zleconych przez Zamawiającego. W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień), z uwagi na zmniejszony zakres świadczonych usług przewozowych, liczba przeprowadzonych kontroli w trybie podstawowym nie może być mniejsza niż 10.500. 2) nakładania i pobierania opłat dodatkowych i opłat przewozowych określonych we właściwej uchwale Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy, 3) odstępowania od nałożonych opłat dodatkowych w uzasadnionych przypadkach i pobierania opłat manipulacyjnych, 4) prowadzenia windykacji i egzekucji opłat określonych w pkt 2, na zasadach określonych w Umowie, 5) przyjmowania od pasażerów reklamacji z tytułu nałożonych opłat dodatkowych i przekazywania ich do rozpatrzenia przez Zamawiającego. Wszystkie czynności Wykonawcy służące realizacji Umowy wykonywane będą w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w granicach udzielonych mu pełnomocnictw.Wykonawca będzie działał w granicach udzielonych mu pełnomocnictw, zgodnie z przepisami ustawy Prawo przewozowe, przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz obowiązującym w Bydgoszczy prawem lokalnym.Wykonawca nie może w jakiejkolwiek formie przenosić uprawnień i obowiązków nabytych na podstawie Umowy na inne podmioty lub osoby. Zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia szczegółowo określa wzór Umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, która dostępna jest na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/ zdmikp_bydgoszcz, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Miesięczna liczba kontroli / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 015-031436
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Kontrola biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu w latach 2019 - 2023

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
REWIZOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Chwaszczyńska 49A/3
Gdynia
81-571
Polen
E-mail: biuro@rewizor.eu
NUTS-code: PL633
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 282 140.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający zwiększył kwotę na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty (jedynej oferty złożonej w postępowaniu).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 UPZP zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający, nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Zasady postępowania po wniesieniu odwołania, zostały określone w Dziale VI UPZP. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019