Diensten - 193795-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2019/S 081-193795

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
Warszawa
01-934
Polen
Contactpersoon: Anna Popławska-Kozicka
Telefoon: +48 222299931
E-mail: dzp@lpr.com.pl
Fax: +48 222299933
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.lpr.com.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa strefy końcowego podejścia i startu(FATO) oraz punktu celowania wraz z niezbędną infrastrukturą...

Referentienummer: ZP/2/I/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Pełna nazwa postępowania: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa strefykońcowego podejścia i startu (FATO) oraz punktu celowania wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanychna terenie lotniska Szczecin – Goleniów, na części działki nr 696/72, z obrębu Glewice 2, przyległym dobazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Szczecin” w ramach realizacji projektu,współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko2014-2020”, projekt pn.: „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – etap 3”

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 100 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa strefy końcowego podejścia i startu (FATO) oraz punktu celowania wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanych na terenie lotniska Szczecin – Goleniów, na części działki nr 696/72, z obrębu Glewice 2, przyległym do bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Szczecin”, współfinansowanej ze środków UE – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekt pn.: „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego –etap 3”, zlokalizowanej na działce nr 696/72, z obrębu Glewice 2, zlokalizowanej na terenie lotniska Szczecin– Goleniów, pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów oraz przeprowadzenie we współpracy z Zarządzającym Lotniskiem EPSC zmiany istotnych cech lotniska zgodnie z Decyzją Prezesa ULC oraz wprowadzić wszystkie niezbędne zmiany w dokumentacji operacyjnej (AIP, Instrukcja Operacyjna Lotniska itp.).

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na etapy:

1) Etap 1 – wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, projektów budowlano-wykonawczych przyłącza elektrycznego z obiektu istniejącej bazy HEMS Szczecin, strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca -FATO, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i dokonanie niezbędnych zgłoszeń robót budowlanych i budowy obiektów nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę, wykonanie dokumentacji wraz z załącznikami zgodnymi z wymogami ustawy Prawo lotnicze, niezbędnych do przeprowadzenia we współpracy z Zarządzającym Lotniskiem EPSC zmian istotnych cech lotniska zgodnie z Decyzją Prezesa ULC, uzyskanie potwierdzenia uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zarządzającym Lotniskiem EPSC;

2) Etap 2 – wykonanie projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, harmonogramów rzeczowo-finansowego i realizacji inwestycji;

3) Etap 3 – uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz potwierdzenia skutecznego (bez sprzeciwu organu) dokonania niezbędnych zgłoszeń robót budowlanych i budowy obiektów nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę;

4) Etap 4 – pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 9, w okresie trwania robót budowlanych i w terminach odbiorów tych robót;

5) Etap 5 – uzyskanie w imieniu Zamawiającego, najpóźniej do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie, wpisu zmian istotnych cech lotniska oraz wszystkich niezbędnych zmian w dokumentacji operacyjnej (AIP, Instrukcja Operacyjna Lotniska itp.) zgodnie z Decyzją Prezesa ULC, które umożliwią wykonywanie operacji z przedmiotowego zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji Etapu 2 / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Weging: 30
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt pn.: „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – etap 3”

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 022-048025
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Innebo Spółką z o. o.
ul. Wolska 54/7
Warszawa
01-134
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ekstauros Spółką z o. o.
ul. Wolska 54/7
Warszawa
01-134
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019