Diensten - 193796-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Zielona Góra: Technische ontwerpdiensten

2019/S 081-193796

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Nationaal identificatienummer: 017511575-00090
Postadres: ul. Boh. Westerplatte 31
Plaats: Zielona Góra
NUTS-code: PL43 Lubuskie
Postcode: 65-950
Land: Polen
Contactpersoon: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała
E-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Telefoon: +48 683271068
Fax: +48 683253468

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gddkia.gov.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Zarządzanie drogami krajowymi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opracowanie dokumentacji technicznej na wzmocnienie drogi krajowej nr 92 w podziale na 3 części

Referentienummer: O.ZG.D-3.2413.20.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 276 504.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Węzeł Rzepin – Boczów od km 0+651 do km 2+320

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL432 Zielonogórski
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Stok-Bucze od km 30+961 do km 34+150

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL432 Zielonogórski
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Brójce-Lutol Suchy od km 62+542 do km65+059 oraz od km 65+507 do km 66+780

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL432 Zielonogórski

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 239-546160

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: O.ZG.D-3.2413.20.2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Węzeł Rzepin – Boczów od km 0+651 do km2+320

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SAFEGE S.A.S.
Postadres: 15/27 Rue du Port, Parc de l'Ile
Plaats: Nanterre Cedex
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 92022
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 55 600.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 71 200.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: O.ZG.D-3.2413.20.2018
Perceel nr.: 2
Benaming:

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Stok-Bucze od km 30+961 do km 34+150

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SAFEGE S.A.S.
Postadres: 15/27 Rue du Port, Parc de l'Ile
Plaats: Nanterre Cedex
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 92022
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 64 800.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 64 600.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: O.ZG.D-3.2413.20.2018
Perceel nr.: 3
Benaming:

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Brójce-Lutol Suchy od km 62+542 do km65+059 oraz od km 65+507 do km 66+780

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SAFEGE S.A.S.
Postadres: 15/27 Rue du Port, Parc de l'Ile
Plaats: Nanterre Cedex
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 92022
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 89 400.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 89 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019