Diensten - 193800-2019

25/04/2019    S81

Roemenië-Sibiu: Desinfectering en ongediertebestrijding

2019/S 081-193800

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Municipiul Sibiu
Nationaal identificatienummer: 4270740
Postadres: Str. Samuel Brukenthal nr. 2
Plaats: Sibiu
NUTS-code: RO126 Sibiu
Postcode: 550178
Land: Roemenië
E-mail: rodica.bogdan@sibiu.ro
Telefoon: +40 269208886
Fax: +40 269208813

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sibiu.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Sibiu și stațiunea Păltiniș”

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90921000 Desinfectering en ongediertebestrijding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

„Servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Sibiu și stațiunea Păltiniș”.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 968 397.87 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO126 Sibiu
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sibiu.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Sibiu și stațiunea Păltiniș”.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een niet-openbare procedure
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Nu exista in prezent un contract de servicii in derulare. Imposibilitatea finalizarii procedurii prin licitatie deschisa in perioda imediat urmatoare.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 47
Benaming:

„Servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Sibiu și stațiunea Păltiniș”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. DD Chim S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO2126332
Postadres: Bulevardul 22 Decembrie nr. 228
Plaats: Deva
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Land: Roemenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 075 477.12 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 968 397.87 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019