Diensten - 193800-2019

25/04/2019    S81

Roemenië-Sibiu: Desinfectering en ongediertebestrijding

2019/S 081-193800

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Municipiul Sibiu
Nationaal identificatienummer: 4270740
Postadres: Str. Samuel Brukenthal nr. 2
Plaats: Sibiu
NUTS-code: RO126 Sibiu
Postcode: 550178
Land: Roemenië
E-mail: rodica.bogdan@sibiu.ro
Telefoon: +40 269208886
Fax: +40 269208813
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sibiu.ro
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Sibiu și stațiunea Păltiniș”

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90921000 Desinfectering en ongediertebestrijding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 968 397.87 RON
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO126 Sibiu

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 47
Benaming:

„Servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Sibiu și stațiunea Păltiniș”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. DD Chim S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO2126332
Postadres: Bulevardul 22 Decembrie nr. 228
Plaats: Deva
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Land: Roemenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 075 477.12 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 968 397.87 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019