Diensten - 193802-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Timișoara: Ondersteunende diensten voor bouwkunde

2019/S 081-193802

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Municipiul Timișoara
14756536
Bulevardul C.D. Loga nr. 1, județ Timiș
Timișoara
300030
Roemenië
Contactpersoon: Serviciul Achiziții Publice — Călin Petricescu
Telefoon: +40 256408453
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
NUTS-code: RO424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.primariatm.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru lucrările aferente obiectivului de investiții „Fântână Ornamentală cu Pești”, cod unic de identificare: 14756536_2019_PAAPD1065456

Referentienummer: 14756536_2019_PAAPD1065456
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71311100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Serviciul de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier constă în verificarea realizării corecte a execuţiei lucrărilor de reabilitare în conformitate cu cerinţele impuse în caietul de sarcini şi cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Fântâna Ornamentală cu Peşti, situată în Piaţa Victoriei, reprezintă unul dintre cele mai importante obiective turistice din Timişoara, un simbol al oraşului de pe Bega. Monumentul dă o nota distinctă zonei, revigorând atmosfera creată de clădirile monumentale din jur, fiind o oază de relaxare a pieţei.

Ca urmare a concluziilor Raportului de expertiză, lucrările de reabilitare se impun datorită degradării avansate a bazinului fântânii, a căminului tehnic şi a instalaţiilor hidraulice exterioare (conducte, duze, robineti etc.), generate de perioada îndelungată de exploatare a structurii. Lucrările propuse au ca scop reabilitarea construcţiei din punct de vedere structural, al finisajelor, instal [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Piata Victoriei, Timisoara.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Primăria Municipiului Timişoara doreşte să achiziţioneze serviciul de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier pentru lucrările de reabilitare a obiectivului de investiţie „Fântână Ornamentală cu Peşti".

Scopul serviciului de asistenţă tehnică pe care dirigintele de şantier trebuie să-l asigure pentru lucrările aferente obiectivului de investiţii este de a oferi beneficiarului garanţia că executantul căruia i se va atribui contractul de execuţie lucrări îşi va îndeplini toate responsabilităţile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice şi caietele de sarcini.

În conformitate cu Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare, investitorii au obligaţia de a asigura verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi şi având în vedere complexitatea lucrărilor ce urmează a fi executate, este necesară achiziţionarea serviciului de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier, serviciu ce se va desfăşura pe toată durata execuţiei lucrării şi pe întreaga perioadă de garanţie a acestora.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 049-112561
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Municipiul Timișoara — Serviciul Achiziții Publice, camera 223
Bulevardul C.D. Loga nr. 1
Timișoara
300030
Roemenië
Telefoon: +40 256408453
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro

Internetadres: www.primariatm.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019