Diensten - 193803-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Oradea: Reparatie en onderhoud van auto's

2019/S 081-193803

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Serviciul de Ambulanță Județean Bihor
7551740
Str. Sucevei nr. 24
Oradea
410078
Roemenië
Contactpersoon: Sebastian Ioan Nistor
Telefoon: +40 359412128
E-mail: aprovizionare@ambulantabihor.ro, achizitii@ambulantabihor.ro
Fax: +40 259412897
NUTS-code: RO111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ambulantabihor.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de întreținere, revizii și reparații — cod CPV — 50112000-3, piese și accesorii pentru vehicule și motoare de vehicule — cod CPV — 34300000-0.

Referentienummer: 755174020192
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50112000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor. Achizitia de piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule. Servicii de reparare si de intretinere al ambulanțelor din dotarea SAJ Bihor. Piesele si componentele necesare efectuarii acestor reparatii si service sunt cuprinse in caietul de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 14-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu maxim 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 8 874 605.18 RON / Hoogste offerte: 8 874 605.18 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fiat, Citroën

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oradea.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese auto pentru autosanitare marca Fiat si Citroën, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mercedes

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oradea.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese auto pentru autosanitare de tip Mercedes, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dacia, Iveco, Ford

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oradea.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese auto marca Dacia, Iveco si Ford.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Volkswagen

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oradea.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese auto pentru autosanitare de tip Volkswagen, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 42
Perceel nr.: 1
Benaming:

Dacia, Iveco, Ford

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
S.C. Motors Mivado S.R.L.
RO31540698
Sttr. nr.
Oradea
410553
Roemenië
Telefoon: +40 741117483
E-mail: bogdan.sferdean@autosiena.ro
Fax: +40 259426533
NUTS-code: RO111
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 468 805.29 RON
Laagste offerte: 5 824 036.76 RON / Hoogste offerte: 5 824 036.76 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 43
Perceel nr.: 4
Benaming:

Volkswagen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
G.I.G. Impex S.R.L.
RO 57341
Calea Clujului nr. 294
Oradea
Roemenië
Telefoon: +40 723875352
E-mail: gigtravel@yahoo.com
Fax: +40 259411264
NUTS-code: RO111

Internetadres: www.gigimpex.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 168 244.14 RON
Laagste offerte: 3 050 568.42 RON / Hoogste offerte: 3 050 568.42 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019