Diensten - 193804-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Pitești: Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur

2019/S 081-193804

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A.
Nationaal identificatienummer: RO 27648587
Postadres: Str. George Coşbuc nr. 40
Plaats: Pitești
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 110103
Land: Roemenië
Contactpersoon: Alina Dorde
E-mail: drumurijudetene@rajdarges.ro
Telefoon: +40 248210062
Fax: +40 248210062

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rajdarges.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru privind închirierea de vehicule industriale cu șofer pentru servicii de deszăpezire pe drumuri județene, aflate în administrarea Regiei Autonome Județene de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 27648587/2010/54
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60182000 Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot VII: zona IV de acțiune — district Cepari

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000 Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur
60100000 Wegvervoersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311 Argeş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot IX: zona II de acțiune — district Buzoiești

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000 Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311 Argeş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot XI: zona II de acțiune — district Căteasca

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000 Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311 Argeş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot X: zona I de acțiune — district Căteasca

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000 Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur
60100000 Wegvervoersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311 Argeş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot IV: zona I de acțiune — district Cepari

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000 Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311 Argeş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot XII: zona III de acțiune — district Căteasca

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000 Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur
60100000 Wegvervoersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311 Argeş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot VI: zona III de acțiune — district Cepari

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000 Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311 Argeş

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019