Diensten - 193808-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Veliko Tarnovo: Beheer, reparatie en onderhoud van wagenpark

2019/S 081-193808

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Severnotsentralno darzhavno predpriyatie“ DP, TP „Darzhavno gorsko stopanstvo Bolyarka“, gr. Veliko Tarnovo
Nationaal identificatienummer: 2016168050117
Postadres: bul. „Balgariya“ No. 23
Plaats: Veliko Tarnovo
NUTS-code: BG321
Postcode: 5000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Bonka Radeva, Meliha Myumyunova
E-mail: bolqrka@scdp.bg
Telefoon: +359 62639940
Fax: +359 62610712

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.scdp.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.scdp.bg/procedures/15642

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: gорско стопанство

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 10 (десет) броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП, гр. Габрово — ТП „ДГС Болярка“, гр. В. Търново

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50111000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 10 (десет) броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП, гр. Габрово — ТП „Държавно горско стопанство Болярка“, гр. Велико Търново, за срок от 12 календарни месеца.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 22 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000
50112200
50114000
50112000
50112100
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Велико Търново

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 10 (десет) броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП, гр. Габрово — ТП „Държавно горско стопанство Болярка“, гр. Велико Търново, за срок от 12 календарни месеца, включващо техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части, аксесоари, материали и консумативи, необходими за извършването им, на моторни превозни средства със следните марки Мицубиши L 300, ВАЗ 21214, ВАЗ 21213, Лада 4х4 и Лада М 2121.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 011-021782
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ОП 3
Benaming:

За възлагане на обществена поръчка за услуги

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ЕТ „Мототехника — Христо Христов“
Nationaal identificatienummer: 040318480
Postadres: ул. „Георги Измирлиев“ № 15, вх. Ж, ет. 4
Plaats: Велико Търново
NUTS-code: BG321
Postcode: 5000
Land: Bulgarije
E-mail: mototeh_vt@mail.bg
Telefoon: +359 888839922
Fax: +359 62625995
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019