Diensten - 193808-2019

25/04/2019    S81    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Велико Търново: Услуги по управление, техническо обслужване и ремонт на автомобилния парк

2019/S 081-193808

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП, ТП „Държавно горско стопанство Болярка“, гр. Велико Търново
Национален регистрационен номер: 2016168050117
Пощенски адрес: бул. „България“ № 23
Град: Велико Търново
код NUTS: BG321 Велико Търново
Пощенски код: 5000
Държава: България
Лице за контакт: Бонка Радева, Мелиха Мюмюнова
Електронна поща: bolqrka@scdp.bg
Телефон: +359 62639940
Факс: +359 62610712

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.scdp.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.scdp.bg/procedures/15642

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: gорско стопанство

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 10 (десет) броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП, гр. Габрово — ТП „ДГС Болярка“, гр. В. Търново

II.1.2)Основен CPV код
50111000 Услуги по управление, техническо обслужване и ремонт на автомобилния парк
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 10 (десет) броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП, гр. Габрово — ТП „Държавно горско стопанство Болярка“, гр. Велико Търново, за срок от 12 календарни месеца.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 22 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50110000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
50112200 Услуги по техническо обслужване на автомобили
50114000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на товарни автомобили
50112000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
50112100 Услуги по ремонт на леки автомобили
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

гр. Велико Търново

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 10 (десет) броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП, гр. Габрово — ТП „Държавно горско стопанство Болярка“, гр. Велико Търново, за срок от 12 календарни месеца, включващо техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части, аксесоари, материали и консумативи, необходими за извършването им, на моторни превозни средства със следните марки Мицубиши L 300, ВАЗ 21214, ВАЗ 21213, Лада 4х4 и Лада М 2121.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 011-021782
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ОП 3
Наименование:

За възлагане на обществена поръчка за услуги

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
17/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЕТ „Мототехника — Христо Христов“
Национален регистрационен номер: 040318480
Пощенски адрес: ул. „Георги Измирлиев“ № 15, вх. Ж, ет. 4
Град: Велико Търново
код NUTS: BG321 Велико Търново
Пощенски код: 5000
Държава: България
Електронна поща: mototeh_vt@mail.bg
Телефон: +359 888839922
Факс: +359 62625995
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 22 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 22 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/04/2019