Diensten - 193811-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Houtwinning

2019/S 081-193811

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regia Națională a Pădurilor — Romsilva R.A.
RO1590120
Str. Petricani nr. 9A
Bucureşti
023842
Roemenië
Contactpersoon: Daniel Robu
Telefoon: +40 213171005
E-mail: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Fax: +40 213169745
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rosilva.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Regie autonomă
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Silvicultură și exploatări forestiere

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestări servicii transport masă lemnoasă — Direcția Silvică Cluj

Referentienummer: 15901202019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77210000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

În conformitate cu prevederile H.G. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20.10.2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, art. 3 alin. (5) din Norme prevede faptul că „APV-ul nu constituie provenienţă legală după data reprimirii, cu excepţia parchetelor reprimite cu stoc în platforma primară, caz în care valabilitatea APV-ului ca provenienţă legală se prelungeşte cu 60 de zile, iar în situaţiile prevăzute la alin. (4) valabilitatea APV se prelungeşte cu 60 de zile de la data încetării efectului calamităţii, moment constatat prin documente legale.”

Având în vedere faptul că materialele lemnoase [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 198 665.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

7 — Huedin

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Subunitatile Directiei Silvice Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 46-60 km.

Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m3): 28/600.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

3 — Beliș

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Subunitatile Directiei Silvice Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 46-60 km.

Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m3): 14/3 000.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

4 — Beliș

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Subunitatile Directiei Silvice Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 61-75 km.

Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m3): 14/5 000.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

9 — Turda

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Subunitatile Directiei Silvice Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 16-45 km.

Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m3): 28/340.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

6 — Huedin

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Subunitatile Directiei Silvice Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 16-45 km.

Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m3): 28/2 200.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

14 — Gilău

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Subunitatile Directiei Silvice Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): <15 km.

Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m3): 28/550.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

15 — Gilău

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Subunitatile Directiei Silvice Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 16-45 km.

Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m3): 14/1 100.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

12 — Turda

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Subunitatile Directiei Silvice Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 76-90 km.

Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m3): 28/250.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

19 — Gherla

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Subunitatile Directiei Silvice Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 61-75 km.

Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m3): 28/600.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

18 — Gherla

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Subunitatile Directiei Silvice Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 46- 60 km.

Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m3): 28/2 800.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

5 — Huedin

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Subunitatile Directiei Silvice Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): <15 km.

Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m3): 28/700.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

10 — Turda

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Subunitatile Directiei Silvice Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 46-60 km.

Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m3): 28/410.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2 — Beliș

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Subunitatile Directiei Silvice Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 16-45 km.

Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m3): 28/2 200.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

16 — Gilău

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Subunitatile Directiei Silvice Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 46-60 km.

Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m3): 14/650.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1 — Beliș

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Subunitatile Directiei Silvice Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): <15 km.

Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m3): 14/300.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

8 — Turda

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Subunitatile Directiei Silvice Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): <15 km.

Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m3): 28/160.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

11 — Turda

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Subunitatile Directiei Silvice Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 61-75 km.

Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m3): 28/180.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

13 — Turda

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Subunitatile Directiei Silvice Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 71-105 km.

Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m3): 28/150.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

17 — Gherla

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Subunitatile Directiei Silvice Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 15-45 km.

Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m3): 28/600.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 88
Perceel nr.: 7
Benaming:

7 — Huedin

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fruraluk Trans
RO36720118
Str. Oborului nr. 30
Huedin
405400
Roemenië
Telefoon: +40 773787511
E-mail: frulaluk@forfuture.ro
NUTS-code: RO113
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 134 900.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 64 275.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 86
Perceel nr.: 3
Benaming:

3 — Beliș

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pădurea Răchitele S.R.L.
RO 12406771
Str. Principală nr. 371
Răchitele
407384
Roemenië
Telefoon: +40 744775357
E-mail: rachitelepadurea@yahoo.com
NUTS-code: RO113
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 169 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 82 575.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 87
Perceel nr.: 2
Benaming:

2 — Beliș

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fruraluk Trans
RO36720118
Str. Oborului nr. 30
Huedin
405400
Roemenië
Telefoon: +40 773787511
E-mail: frulaluk@forfuture.ro
NUTS-code: RO113
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 109 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 51 815.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10733
Perceel nr.: 4
Benaming:

4 — Beliș

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pădurea Răchitele S.R.L.
RO 12406771
Str. Principală nr. 371
Răchitele
407384
Roemenië
Telefoon: +40 744775357
E-mail: rachitelepadurea@yahoo.com
NUTS-code: RO113
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 169 000.00 RON
Laagste offerte: 165 160.00 RON / Hoogste offerte: 165 160.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10736
Perceel nr.: 6
Benaming:

6 — Huedin

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fruraluk Trans
RO36720118
Str. Oborului nr. 30
Huedin
405400
Roemenië
Telefoon: +40 773787511
E-mail: frulaluk@forfuture.ro
NUTS-code: RO113
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 134 900.00 RON
Laagste offerte: 128 550.00 RON / Hoogste offerte: 128 550.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10735
Perceel nr.: 2
Benaming:

2 — Beliș

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fruraluk Trans
RO36720118
Str. Oborului nr. 30
Huedin
405400
Roemenië
Telefoon: +40 773787511
E-mail: frulaluk@forfuture.ro
NUTS-code: RO113
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 109 000.00 RON
Laagste offerte: 103 630.00 RON / Hoogste offerte: 103 630.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019