Diensten - 193813-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Maastricht: Afvalverzameling en –verwerking

2019/S 081-193813

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Maastricht
202214754
Postbus 1992
Maastricht
6201 BZ
Nederland
Contactpersoon: Tim Habets
Telefoon: +31 651490002
E-mail: aanbesteding@maastricht.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.maastricht.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=110941

I.1)Naam en adressen
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Valkenburg aan de Geul
Nederland
E-mail: aanbesteding@maastricht.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.valkenburg.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Meerssen
Meerssen
Nederland
E-mail: aanbesteding@maastricht.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.meerssen.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inzameling en verwerking oud papier en karton van de huishoudens in de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul

Referentienummer: VIA2018064TH
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze leidraad betreft de aanbesteding voor de Inzameling en verwerking oud papier en karton van de huishoudens in de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul met aanbestedingskenmerk VIA2018064TH.

De aanbesteding verloopt volgens de Europese openbare procedure.

De aanbesteder laat zich tot en met de definitieve gunning vertegenwoordigen door de rechtspersoon naar publiek recht genaamd 'gemeente Maastricht'. De contracten worden aansluitend per gemeente afgesloten.

De opdracht bestaat uit 1 overeenkomst per gemeente. Hierop mogen inschrijvers, conform de voor deze aanbesteding geldende voorwaarden, inschrijven.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht die wordt aanbesteed betreft de inzameling (deels) en verwerking van oud papier en karton van de huishoudens in de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul. Hierbij haalt de opdrachtnemer samen met vrijwilligers van verenigingen oud papier en karton op aan huis bij huishoudens in de gemeenten Maastricht, Meersen en Valkenburg. Een nadere opdrachtomschrijving staat omschreven in de leidraad.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: MVO (Maatschappelijk verantwoord ondernemen) / Weging: 6 punten
Kwaliteitscriterium - Naam: Voorkomen klachten / Weging: 9 punten
Kwaliteitscriterium - Naam: Werkzaamheden overgangsfase / Weging: 6 punten
Kwaliteitscriterium - Naam: Programma van Wensen / Weging: 19 punten
Prijs - Weging: 60 punten
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 013-026512
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Inzameling en verwerking oud papier en karton van de huishoudens in de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SITA Recycling Services Zuid B.V
Arnhem
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Limburg
Maastricht
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019