Diensten - 193820-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Letland-Kuldīga: Milieuzorgdiensten

2019/S 081-193820

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Kuldīgas novada pašvaldība
90000035590
Baznīcas iela 1
Kuldīga
LV-3301
Letland
Contactpersoon: Zaiga Kudiņa
Telefoon: +371 63322469
E-mail: zaiga.kudina@kuldiga.lv
Fax: +371 63341422
NUTS-code: LV003

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kuldiga.lv

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13776

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ar naftas produktiem (mazutu) piesārņota grāvja un dīķa attīrīšana Siltumnīcu ielā 12, Kuldīgā, Kuldīgas novadā projektēšana un sanācijas darbu veikšana

Referentienummer: KNP 2018/40-K/INTERREG
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ar naftas produktiem (mazutu) piesārņota grāvja un dīķa attīrīšana Siltumnīcu ielā 12, Kuldīgā, Kuldīgas novadā projektēšana un sanācijas darbu veikšana.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 109 889.40 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000
45200000
71300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siltumnīcu iela 12, Kuldīga.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ar naftas produktiem (mazutu) piesārņota grāvja un dīķa attīrīšana Siltumnīcu ielā 12, Kuldīgā, Kuldīgas novadā projektēšana un sanācijas darbu veikšana.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Iepirkums tiek veikts INTERREG Latvijas-Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LLI-303 “Life in clean environment - a better future! (Clean Brownfields)” ietvaros

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 190-429742
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Ar naftas produktiem (mazutu) piesārņota grāvja un dīķa attīrīšana Siltumnīcu ielā 12, Kuldīgā, Kuldīgas novadā projektēšana un sanācijas darbu veikšana

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AS "BAO"
40003320069
Celtnieku iela 3A
Olaine, Olaines novads
LV-2114
Letland
NUTS-code: LV003
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 109 889.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019