Diensten - 193822-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Notre Dame-de-Bliquetuit: Technische onderzoeken

2019/S 081-193822

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
PNR des boucles de la Seine Normande
25760284700028
BP 13
Notre Dame-de-Bliquetuit
76940
Frankrijk
Telefoon: +33 235372316
E-mail: contact@pnr-seine-normande.com
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pnr-seine-normande.com

Adres van het kopersprofiel: https://mpe76.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Syndicat mixte
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Étude et cartographie des végétations sur les sites Natura 2000 animés par le parc naturel régional des boucles de la Seine Normande

Referentienummer: 2019-S-01-VEG
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71335000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Cartographie des végétations des sites Natura 2000 «Marais Vernier, Risle maritime» (et son projet d'extension), «Val Églantier» et «Boucles de la Seine Aval», avec l'approche phytosociologique. Cartographie des végétations et habitats d'intérêt communautaire et évaluation de leur état de conservation.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 98 250.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71335000
71621000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cartographie des végétations des sites Natura 2000 «Marais Vernier, Risle maritime» (et son projet d'extension), «Val Églantier» et «Boucles de la Seine Aval», avec l'approche phytosociologique. Cartographie des végétations et habitats d'intérêt communautaire et évaluation de leur état de conservation.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Note technique / Weging: 60 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Financement feader et etat

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 024-053146
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-S-01-VEG
Benaming:

Étude et cartographie des végétations sur les sites Natura 2000 animés par le parc naturel régional des boucles de la Seine Normande

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cartohab SAS
Ostricourt
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 98 250.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Rouen
Rouen
Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019