Diensten - 193823-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Tolkdiensten

2019/S 081-193823

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministerstvo na zdraveopazvaneto
000695317
pl. „Sveta Nedelya“ No. 5
Sofiya
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Stefka Hlebarova
Telefoon: +359 29301350
E-mail: shlebarova@mh.government.bg
Fax: +359 2930451
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mh.government.bg/bg/

Adres van het kopersprofiel: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya/osiguryavane-na-ustni-prevodi-za-nuzhdite-na-minis/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерството на здравеопазването

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79540000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерството на здравеопазването

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 44 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79540000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, сградите на МЗ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерството на здравеопазването

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 127-258959
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: РД-11-111/01.04.2019 г.
Benaming:

Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерството на здравеопазването

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Теза“ ООД
030272497
ж.к. „Младост 1“, бл. 54А, партер
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29691598
E-mail: office@teza.bg
Fax: +359 29691598
NUTS-code: BG411

Internetadres: https://teza.bg/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Договорът е сключен в резултат на проведена процедура на вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП във връзка със сключено рамково споразумение № СПОР-2/14.2.2018 г. на ЦОП. Посочените в раздел II.1.7), съответно в раздел V.2.4), стойности са максимално допустими стойности по сключеният договор.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019