Diensten - 193826-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Maaseik: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2019/S 081-193826

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Cv Ons Dak
Postadres: Maastrichtersteenweg 31
Plaats: Maaseik
NUTS-code: BE222 Arr. Maaseik
Postcode: 3680
Land: België
Contactpersoon: De heer Koen Van den Bruel
E-mail: koen.vandenbruel@onsdak.be
Telefoon: +32 89518401
Fax: +32 89563220

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.onsdak.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sociale huisvestingsmaatschappij
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Onroerend patrimoniumbeheer (Sociale woningen)

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud groenruimten in diverse woonwijken van Ons Dak

Referentienummer: 2018-005
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 374 988.26 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE222 Arr. Maaseik
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoudswerken en in beperkte mate herstelwerken van groene ruimten horende bij woonprojecten van sociale huisvestingsmaatschappij CV Ons Dak Maaseik in diverse wijken te Maaseik, Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Bree en Oudsbergen (Meeuwen-Gruitrode)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 224-512675
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-005
Benaming:

Onderhoud groenruimten in diverse woonwijken van Ons Dak

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Henssen bv
Postadres: Hegge 110
Plaats: Schinnen
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 6365 EG
Land: Nederland
E-mail: info@henssen.nl
Telefoon: +31 464434430
Fax: +31 464435115
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 374 988.26 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ontwerper Buro LST, andre.moens@buro-lst.be

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Limburg Afdeling Tongeren
Postadres: Piepelpoel 10
Plaats: Tongeren
Postcode: 3700
Land: België
Telefoon: +32 12399946

Internetadres: http://www.balietongeren.be/wegwijs/rechtbank-van-eerste-aanleg/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019