Diensten - 193846-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met scheepvaart en andere uitrusting

2019/S 081-193846

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dirección de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
Q2867021D
C/ Fruela, 3
Madrid
28011
Spanje
Contactpersoon: Dirección de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
Telefoon: +34 917559100
E-mail: plataforma@sasemar.es
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.salvamentomaritimo.es/conocenos/nuestra-empresa/perfil-contratante

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pog5NicqsEg%3D

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de mantenimiento a realizar en los motores principales de las guardamares Polimnia, Concepción Arenal, Talía, Calíope y Salvamar Saiph

Referentienummer: EM19-574
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50240000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 90 908.87 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Guardamar Polimnia

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50240000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES612
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Guardamar Concepción Arenal

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50240000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES611
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Guardamar Talía

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50240000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES709
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Guardamar Calíope

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50240000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES611
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Salvamar Saiph

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50240000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES532

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EM19-574
Perceel nr.: 3
Benaming:

Guardamar Talía

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MTU Ibérica Propulsión y Energía, S. L.
B85587392
C/ Copérnico, 26
Coslada
28820
Spanje
NUTS-code: ES
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 623.08 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EM19-574
Perceel nr.: 4
Benaming:

Guardamar Calíope

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MTU Ibérica Propulsión y Energía, S. L.
B85587392
C/ Copérnico, 26
Coslada
28820
Spanje
NUTS-code: ES
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 51 261.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EM19-574
Perceel nr.: 5
Benaming:

Salvamar Saiph

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MTU Ibérica Propulsión y Energía, S. L.
B85587392
C/ Copérnico, 26
Coslada
28820
Spanje
NUTS-code: ES
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 024.09 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019