Diensten - 193857-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Agen: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2019/S 081-193857

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Habitalys OPH de Lot-et-Garonne
36 bis boulevard Scaliger, BP 58
Agen
47003
Frankrijk
Telefoon: +33 553770570
E-mail: aurelie.saumon@habitalys.org
Fax: +33 553770567
NUTS-code: FRI14

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.habitalys.com

Adres van het kopersprofiel: https://demat-ampa.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Entretien et maintenance des générateurs de chauffage, de production d'ECS, des systèmes de ventilation, des robinetteries et des détecteurs de fumées

Referentienummer: 18-134580
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Entretien et maintenance des générateurs de chauffage, de production d'ECS, des systèmes de ventilation, des robinetteries et des détecteurs de fumées.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 489 600.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI14
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Entretien et maintenance des générateurs de chauffage, de production d'ECS, des systèmes de ventilation, des robinetteries et des détecteurs de fumées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 189-427314
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-130
Benaming:

Entretien et maintenance des générateurs de chauffage, de production d'ECS, des systèmes de ventilation, des robinetteries et des détecteurs de fumées

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Proxiserve
Bordeaux
Frankrijk
NUTS-code: FRI14
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 489 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Le montant de 489 600 EUR est annuel HT.

Il comprend les prestations suivantes:

Prestations P2;

Prestations P3;

Fourniture et pose des détecteurs de fumées;

Entretien des détecteurs de fumées.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet
Bordeaux
33000
Frankrijk
Telefoon: +33 556993800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet
Bordeaux
33000
Frankrijk
Telefoon: +33 556993800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019