Diensten - 193863-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met spoorwegen en andere uitrusting

2019/S 081-193863

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Q 2801660 H
C/ Hiedra, 9, edificio 23; Estación de Chamartín
Madrid
28036
Spanje
Contactpersoon: Rosa Cabrerizo Ruiz
Telefoon: +34 913007689
E-mail: rcabrerizo@adif.es
Fax: +34 913006623
NUTS-code: ES30

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.adif.es

Adres van het kopersprofiel: http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/licitaciones/licitaciones.shtml

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de asistencia al mantenimiento preventivo de las instalaciones de línea aérea de contacto en el núcleo de cercanías de Valencia y trayecto Castellón-Freginals

Referentienummer: 2.18/28520.0120
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50220000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de asistencia al mantenimiento preventivo de las instalaciones de línea aérea de contacto en el núcleo de cercanías de Valencia y trayecto Castellón-Freginals.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES52
NUTS-code: ES522
NUTS-code: ES514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Valencia, Castellón y Tarragona.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de asistencia al mantenimiento preventivo de las instalaciones de línea aérea de contacto en el núcleo de cercanías de Valencia y trayecto Castellón-Freginals.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 025-055505
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2.18/28520.0120
Benaming:

Servicio de asistencia al mantenimiento preventivo de las instalaciones de línea aérea de contacto en el núcleo de cercanías de Valencia y trayecto Castellón-Freginals

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Madrid
28020
Spanje
Telefoon: +34 913491319
Fax: +34 913491441

Internetadres: www.tribunal_recursos.contratos@minhafp.es

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Subdirección de Contratación II
C/ Hiedra, 9, edificio 23; Estación de Chamartín
Madrid
28036
Spanje
Telefoon: +34 913007689
E-mail: rcabrerizo@adif.es
Fax: +34 913006623

Internetadres: www.adif.es

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019