Diensten - 193867-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Reparatie en onderhoud van testapparatuur

2019/S 081-193867

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Izpalnitelna agentsiya po okolna sreda
831901762
bul. „Tsar Boris III“ No. 136
Sofiya
1618
Bulgarije
Contactpersoon: Margarita Dimitrova, Evelina Miteva, Emil Karev
Telefoon: +359 29406432/ +359 29406461/ +359 29406425
E-mail: e.karev@eea.government.bg
Fax: +359 29559015
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://eea.government.bg

Adres van het kopersprofiel: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/43

I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Сервизно обслужване на йонхроматографски системи и доставка на резервни части и консумативи за тях

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50412000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 319 800.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50412000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 024-053171

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3729
Benaming:

Сервизно обслужване на йонхромотографски системи и доставка на резервни части и консумативи за тях.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Метром България“ ЕООД
200881220
София
1303
Bulgarije
Telefoon: +359 29534064
E-mail: office@metrohm.bg
Fax: +359 28519166
NUTS-code: BG411

Internetadres: www.metrohm.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 320 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 319 800.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019