Diensten - 193876-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Telefoon- en datatransmissiediensten

2019/S 081-193876

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Federatie van Wit-Gele Kruisverenigingen van Vlaanderen
0465.698.582_28007
Frontispiesstraat 8 bus 1.2
Brussel
1000
België
Contactpersoon: Hilde Lemmens
E-mail: hilde.lemmens@vlaanderen.wgk.be
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.witgelekruis.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339665

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: vzw
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mobiele datacommunicatiediensten

Referentienummer: WGK Vlaanderen-GVDP/2018/037-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64210000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Leveren van mobiele datacommunicatiediensten

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 681 147.20 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leveren van mobiele data communicatiediensten

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verplichte optie: 5MB per simkaart

Vrije optie: 2GB per simkaart met aangepaste hoeveelheden

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 010-019813
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Orange Belgium nv
Bourgetlaan, 3
Evere
1140
België
NUTS-code: BE100
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 681 147.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Nederlandstalige Brusselse rechtbank
1000
Brussel
1000
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Nederlandstalige Brusselse rechtbank
1000
Brussel
1000
België
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Nederlandstalige Brusselse rechtbank
1000
Brussel
1000
België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019