Diensten - 193885-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Savonlinna: Wegvervoersdiensten

2019/S 081-193885

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Savonlinnan kaupunki
0166906-4
Olavinkatu 27
Savonlinna
57130
Finland
Contactpersoon: Pia Hokka-Itkonen
Telefoon: +358 444174840
E-mail: logistiikkapalvelu@savonlinna.fi
NUTS-code: FI1D1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.savonlinna.fi/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Savonrannan koulukuljetukset

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tarjouskilpailu koskee säännöllisiä koulun ja kodin välisiä sekä opetussuunnitelman mukaisia Savonrannan koulukuljetuksia lukuvuonna 2019–2020. Sopimus alkaa 8.8.2019 ja päättyy 30.5.2020. Sopimusta on mahdollista jatkaa optiolla lukuvuonna 2020–2021, 2021–2022 ja 2022–2023.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 398 180.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Savonranta

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Savonrannan koulukuljetukset hoidetaan takseilla tai pienoislinja-autoilla. Koulukuljetuksiin sisältyy mahdollisesti Savonrannalla asuvien oppilaiden kuljetuksia Kerimäen koululta Savonrannalle (reitti 5). Kerimäeltä on Savonrannalle kuljetettu kahta (2) oppilasta niinä päivinä, kun oppilailla koulu loppuu klo 11:00–13:00 välillä. Oppilaat kulkevat aamuisin ja klo 14:00 päivinä linja-autolla. Reitin kuljetuksia on tarvittaessa hoitanut Kerimäen koulukuljetusten sopimusliikennöitsijät. Kuljetusoppilaita kuljetetaan mahdollisesti 2–3 päivänä viikossa koululla toimivista kerhoista kotiin pääsääntöisesti yhdistellen koulukyyteihin, mutta myös erilliskyytinä, jolloin kuljetuksia voi olla klo 15:35. Kerhokuljetukset vahvistuvat lukuvuosittain ja ovat riippuvaisia kerhorahoituksesta.

Kuljetusten tarkemmat tiedot on selvitetty tarjouspyynnön liitteessä Aikataulut ja reitit.

Liikennöintiä hoitamaan valitaan yksi (1) tarjoaja tai tarjousyhteenliittymä.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sopimusta on mahdollista jatkaa optiolla lukuvuonna 2020–2021, 2021–2022 ja 2022–2023.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Tarjousten vertailuperusteena on hinta. Palvelun laadun vähimmäisvaatimukset on määritelty niin korkeiksi, että vertailuperusteeksi jää ainoastaan hinta.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 235-537564
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Savonrannan koulukuljetukset

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Taksiyhteenliittymä Savonranta
1231114-8
Kääpälahdentie 34
Savonranta
58300
Finland
NUTS-code: FI1D1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Taksi Pekka Käyhkö
1233048-8
Huutoniementie 25
Savonranta
58300
Finland
NUTS-code: FI1D1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 398 180.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019