Diensten - 193888-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Nynäshamn: Installeren van liften

2019/S 081-193888

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
AB Nynäshamnsbostäder
556292-3747
Box 257
Nynäshamn
149 23
Zweden
Contactpersoon: Anne-Christine Ehn
E-mail: anne-christine.ehn@colligio.se
NUTS-code: SE110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nynasbo.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ramavtal ombyggnad hissar, Nynäshamnsbostäder

Referentienummer: 19/44
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45313100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Arbetet omfattar ramavtal för ombyggnadsarbeten av hissar i fastigheterna Backluravägen 3 - 5 och 15 - 17, Nynäshamn. Serviceåtaganden sköts i separat ramavtal.

Grundförutsättningar för aktuella ombyggnadsobjekt framgår av teknisk rambeskrivning.

Beställaren kommer att avropa ombyggnadsarbeten kontinuerligt under ramavtalets löptid. Totalt ingår tolv (12) hissar i fastigheterna. Prissättning ska göras för en hiss i enlighet med teknisk beskrivning.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 14 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42416100
45111300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE110
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Arbetet omfattar ramavtal för ombyggnadsarbeten av hissar i fastigheterna Backluravägen 3 - 5 och 15 - 17, Nynäshamn. Serviceåtaganden sköts i separat ramavtal.

Grundförutsättningar för aktuella ombyggnadsobjekt framgår av teknisk rambeskrivning.

Beställaren kommer att avropa ombyggnadsarbeten kontinuerligt under ramavtalets löptid. Totalt ingår tolv (12) hissar i fastigheterna. Prissättning ska göras för en hiss i enlighet med teknisk beskrivning.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Tid för utbyte av hiss och inställestid vid avrop / Weging: 30 %
Prijs - Weging: 70 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 042-095410
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
KONE Aktiebolag
556234-4639
Kista
164 96
Zweden
E-mail: erik.klein2@kone.com
NUTS-code: SE110

Internetadres: http://www.kone.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätt
Stockholm
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019