Diensten - 193889-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Stockholm: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 081-193889

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Statens Skolinspektion
202100-6065
Box 23069
Stockholm
104 35
Zweden
Contactpersoon: Ann Sjöblom
E-mail: ann.sjoblom@skolinspektionen.se
NUTS-code: SE11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.skolinspektionen.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

IT-Konsulttjänster

Referentienummer: 12-2018:11818
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Skolinspektionen söker en leverantör som kan bistå myndigheten med utveckling, införskaffande och införande av nya IT-tjänster för Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CE) inklusive Portals samt Integration med hjälp av Microsoft BizTalk och relaterade Microsoft teknologier/produkter såsom SQL Server Integration Services.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Skolinspektionen söker en leverantör som kan bistå myndigheten med utveckling, införskaffande och införande av nya IT-tjänster för Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CE) inklusive Portals samt Integration med hjälp av Microsoft BizTalk och relaterade Microsoft teknologier/produkter såsom SQL Server Integration Services.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Bör-krav / Weging: viktig betydelse
Kwaliteitscriterium - Naam: Beskrivning av arbetssätt -rekrytering och utbildning av personal / Weging: viktig betydelse
Kwaliteitscriterium - Naam: Pris / Weging: viktig betydelse
Prijs - Weging: viktig betydelse
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 027-060409
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Consid AB
556599-4307
Lillsjöraden 22
Jönköping
553 20
Zweden
E-mail: emina.busatlija@consid.se
NUTS-code: SE

Internetadres: http://www.consid.se

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019