Diensten - 193893-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Verzekeringsdiensten

2019/S 081-193893

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Federatie van Wit-Gele Kruisverenigingen van Vlaanderen
0465.698.582_28007
Frontispiesstraat 8 bus 1.2
Brussel
1000
België
Contactpersoon: Hilde Lemmens
E-mail: hilde.lemmens@vlaanderen.wgk.be
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.witgelekruis.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339668

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: VZW
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Het afsluiten van verzekeringen van het Wit-Gele Kruis voor het voertuigenpark en voor omnium dienstopdrachten, voor verzekering patrimonium.

Referentienummer: WGK Vlaanderen-GVDP/2018/036-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het afsluiten van verzekeringen van het Wit-Gele Kruis voor het voertuigenpark en voor omnium dienstopdrachten, voor verzekering patrimonium.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 780 419.57 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verzekering voor het voertuigenpark motorrijtuigen en een verzekering omnium dienstopdrachten

Perceel nr.: 001
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66514110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verzekering voor het voertuigenpark motorrijtuigen en een verzekering omnium dienstopdrachten

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verzekeringen voor Wit-Gele Kruis voor het patrimonium

Perceel nr.: 002
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verzekeringen voor Wit-Gele Kruis voor het patrimonium

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 209-478557
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 001
Benaming:

Verzekeringen voor het Wit-Gele Kruis voor het voertuigenpark en de omnium dienstopdrachten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ethias nv
Prins-Bisschopssingel
Hasselt
3500
België
NUTS-code: BE221
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 780 419.57 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Afsluiten van verzekeringen voor Wit-Gele Kruis voor het patrimonium

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Baloise Belgium
Posthofbrug 16
Antwerpen
2600
België
NUTS-code: BE211
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 56 367.47 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Nederlandstalige Belgische rechtbank
Brussel
1000
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Nederlandstalige Belgische rechtbank
Brussel
1000
België
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Nederlandstalige Belgische rechtbank
Brussel
1000
België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019