Diensten - 193896-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Hailsham: Post- en telecommunicatiediensten

2019/S 081-193896

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Wealden District Council
Vicarage Lane
Hailsham
BN27 2AX
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Adam Bennett
E-mail: esph@wealden.gov.uk
NUTS-code: UKJ22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wealden.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.sesharedservices.org.uk/esourcing

I.1)Naam en adressen
Rother District Council
Town Hall, London Road
Bexhill-on-Sea
TN39 3JX
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Adam Bennett
E-mail: esph@wealden.gov.uk
NUTS-code: UKJ22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rother.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.sesharedservices.org.uk/esourcing

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ESPH AB Wealden and Rother Council Tax Annual Billing and Sundry Daily Billing

Referentienummer: ESPH212
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Wealden District Council and Rother District Council seek service providers for the printing, matching, collating, enveloping and despatching of personalised documents and enclosures for Council tax, Housing and Council Tax benefit and national non-domestic rates. The Councils are also seeking to provide annual billing print and dispatch for both Councils.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wealden District Council and Rother District Council seek service providers for the printing, matching, collating, enveloping and despatching of personalised documents and enclosures for Council tax, housing and Council tax benefit and national non-domestic rates. The Councils are also seeking to provide annual billing print and dispatch for both Councils.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 132-300734
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

ESPH AB Wealden and Rother Council Tax Annual Billing and Sundry Daily Billing

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Wealden District Council
Vicarage Lane
Hailsham
BN27 2AX
Verenigd Koninkrijk
E-mail: esph@wealden.gov.uk

Internetadres: http://www.wealden.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Wealden District Council
Vicarage Lane
Hailsham
BN27 2AX
Verenigd Koninkrijk
E-mail: esph@wealden.gov.uk

Internetadres: http://www.wealden.gov.uk

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Wealden District Council
Vicarage Lane
Hailsham
BN27 2AX
Verenigd Koninkrijk
E-mail: esph@wealden.gov.uk

Internetadres: http://www.wealden.gov.uk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019