Diensten - 193902-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 081-193902

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Seure Henkilöstöpalvelut Oy
0800415-3
PL 650
Helsinki
00099
Finland
E-mail: kilpailutukset@seure.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://seure.fi/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: henkilöstövuokraus

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Azure-sovelluskehityksen asiantuntijapalvelut

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Seuren uutta tietojärjestelmäarkkitehtuuria rakennetaan pilvipalveluita hyödyntäen ja ensisijaisesti SaaS- ja Paas-tyyppisten palveluiden varaan. Seure on valinnut Microsoft Azure -pilvialustan uusien Seurelle räätälöitävien ratkaisujen tekniseksi alustaksi. Hankintamenettelyssä haettiin kumppania, joka vastaa Seuren Azure-alustalle toteutettavien sovelluskehitys- ja integraatiopalveluiden kehityksestä. Sopimuksen kohteena ovat ensisijaisesti Seuren sähköisen asiointikanavan kehittämisen asiantuntijapalvelut ja näitä täydentävät asiantuntija- ja tukipalvelut. Tässä hankittavia palveluita voidaan hyödyntää myös muissa Seuren sovelluskehityksen tai ylläpidon tarpeissa.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 783 112.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72212000
72220000
72200000
72212100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinta koostuu kahdesta pääkomponentista:

1. Käyttöönotto-/pilottiprojekti

Käyttöönottoprojektin tavoitteena on em. teknologialla toteutetun ratkaisun tekninen käyttöönotto ja hankinnan kohteen kuvauksessa kuvatun pilottikäyttötapauksen toteuttaminen.

2. Azure-sovelluskehityksen jatkuvat asiantuntija- ja tukipalvelut

Sisältäen Seuren tukemisen uusien käyttötapauksien määrittelyssä, suunnittelussa ja toteutustehtävissä sekä toimittajan kanssa luotujen sovellusten ja toiminnallisuuksien jatkokehittämisen ja tuen. Seurella ei ole omia teknisiä resursseja Azure-alustan palveluiden kehittämiseen, vaan kyvykkyyden rakentamisessa tukeudutaan voimakkaasti toimittajan osaamiseen ja palvelutarjontaan.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Laatuvaatimukset (tarjouspyynnön liite 3, vaatimuslista) / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Asiakastyytyväisyys (tarjouspyynnön liite 4, referenssilomake) / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Hankinta sisältää lisähankintamahdollisuuksina hankintaan kuuluvina optioina tuntihintaisen jatkokehityksen. Optioiden mahdollisen käyttöönoton alustava aikataulu on sidottu hankinnan toteutusprojektin ensimmäisen vaiheen toteuttamisen aikatauluun, jolloin optioiden käyttäminen on mahdollista vasta ensimmäisen vaiheen toteuttamisen jälkeen, mikäli hankintayksikkö näin päättää.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-569057
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Azure-sovelluskehityksen asiantuntijapalvelut

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zure Oy
2416123-9
Helsinki
Finland
NUTS-code: FI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 783 112.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 783 112.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019