Diensten - 193904-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Walthamstow: Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft

2019/S 081-193904

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
London Borough of Waltham Forest
Waltham Forest Town Hall
Walthamstow
E17 4JF
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Waltham Forest
E-mail: ProfessionalServices.DPS@psprocure.co.uk
NUTS-code: UKG13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.walthamforest.gov.uk

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Adults' Personal Home Support 65+

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85312000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 15.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG13

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Star Care UK Ltd
51-55 Fowler Road
Hainault
IG6 3XE
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKG13

Internetadres: www.starcare.co.uk

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 15.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019