Diensten - 193914-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Diensten in verband met software

2019/S 081-193914

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
EKRSZ_58153727
Diós árok 3.
Budapest
1125
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Erdei Csaba
Telefoon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aeek.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.aeek.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EESZT-ESET, Liferay, Hiscom support 2019 beszerzés

Referentienummer: EKR001033852018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72260000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ számára az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT-hez) kapcsolódó ESET, Liferay, Hiscom rendszerek gyártói támogatásának, illetve licenceinek megújítása. A megjelölt rendszerek folyamatos biztonsági frissítése és verziókövetése.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 134 169 400.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EESZT - ESET support 2019 beszerzés

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72260000
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

1123 Budapest, Alkotás u. 17–19.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ számára az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT-hez) kapcsolódó ESET rendszer gyártói támogatásának, illetve licencének megújítása. A megjelölt rendszer folyamatos biztonsági frissítése és verziókövetése az alábbiakban meghatározott mennyiségben:

Termék/szolgáltatás megnevezése - Mennyiség (db)

ESET:

— ESET File security for Microsoft Windows Server 18

— ESET File security for Linux/BSD 188

A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés foglalt rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.

Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat, igazolás vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.

A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok Műszaki leírás fejezetében kerül meghatározásra.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EESZT - Liferay support 2019 beszerzés

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72260000
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

1123 Budapest, Alkotás u. 17–19.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ számára az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT-hez) kapcsolódó Liferay rendszer gyártói támogatásának, illetve licencének megújítása. A megjelölt rendszer folyamatos biztonsági frissítése és verziókövetése az alábbiakban meghatározott mennyiségben:

Termék/szolgáltatás megnevezése – Mennyiség (db)

Liferay

— 2 db PROD cluster 6.2. EE – produktív licenc – ágazati 2

— 2 db PROD cluster 6.2. EE – produktív licenc – állampolgári 2

— 1 db PROD – üzleti napló környezet 1

— 1 db PROD – e-egeszsegugy.gov.hu, e-kapu 1

— 1 db NON-PROD – e-egeszsegugy.gov.hu, e-kapu 1

— 5 db NON-PROD licenc – TST környezet 5

— 4 db NON-PROD licenc – UAT környezet 4

— 2 db NON-PROD licenc – DEV környezet 2

A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés foglalt rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.

Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat, igazolás vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.

A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok Műszaki leírás fejezetében kerül meghatározásra.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EESZT - Hiscom support 2019 beszerzés

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72260000
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

1123 Budapest, Alkotás u. 17–19.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ számára az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT-hez) kapcsolódó Hiscom rendszer gyártói támogatásának, illetve licencének megújítása. A megjelölt rendszer folyamatos biztonsági frissítése és verziókövetése az alábbiakban meghatározott mennyiségben:

Termék/szolgáltatás megnevezése - Mennyiség (db)

HISCOM

— HCIS Basic Modul 8

— HCIS modul - Eseménykatalógus 7

— HCIS modul - EHR 14

— HCIS modul - Páciens profil 5

— HCIS modul - Elektronikus beutaló 5

— HCIS modul - Digitális képtovábbítás 10

— HCIS modul - Elektronikus recept 7

— HCIS modul - Innovatív adatmegjelenítések 5

— HCIS modul - Objektum megosztás 14

— HCIS modul - Előjegyzés 1

A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés foglalt rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.

Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat, igazolás vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.

A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok Műszaki leírás fejezetében kerül meghatározásra.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 003-003433
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

EESZT - ESET support 2019 beszerzés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_12541232
Könyves Kálmán körút 36.
Budapest
1097
Hongarije
Telefoon: +36 303519110
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Fax: +36 14521297
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 250 360.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 824 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

EESZT - Liferay support 2019 beszerzés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_12541232
Könyves Kálmán körút 36.
Budapest
1097
Hongarije
Telefoon: +36 303519110
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Fax: +36 14521297
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 560 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 58 258 800.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 3
Benaming:

EESZT - Hiscom support 2019 beszerzés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_12541232
Könyves Kálmán körút 36.
Budapest
1097
Hongarije
Telefoon: +36 303519110
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Fax: +36 14521297
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 750 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 086 600.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti információk az alábbiak szerint kerülnek megadásra:

1. rész:

Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; adószám: 12928099-2-44)

További ajánlattevő:

NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság (1152 Budapest, Telek u. 7-9.; adószáma: 10507326-2-42)

2. rész:

Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; adószám: 12928099-2-44)

További ajánlattevő:

NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság (1152 Budapest, Telek u. 7-9.; adószáma: 10507326-2-42)

3. rész:

Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; adószám: 12928099-2-44)

További ajánlattevő:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § (3) bek. alapján a kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019