Diensten - 193915-2019

25/04/2019    S81

Frankrijk-Pau: Technische ontwerpdiensten

2019/S 081-193915

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Pau
Nationaal identificatienummer: 21640445900010
Postadres: Hôtel de ville, place Royale, CS 77575
Plaats: Pau
NUTS-code: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
Postcode: 64000
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 547053031

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-pau.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.pau.fr/163-marches-publics.htm

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Montage et démontage des éléments de sécurité du circuit du Grand Prix Automobile de Pau

Referentienummer: Pau 18/58 (V18)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI15 Pyrénées-Atlantiques

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-569785

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SGE
Postadres: 1 route de Targon
Plaats: Blésignac
NUTS-code: FRI12 Gironde
Postcode: 33670
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 534 847.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019