Diensten - 193923-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Burgas: Reparatie en onderhoud van medische en precisie-uitrusting

2019/S 081-193923

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„Kompleksen onkologichen tsentar — Burgas“ EOOD
000053191
bul. „Stefan Stambolov“ No. 73, hirurgichen korpus na „UMBAL — Burgas“ AD, et. 7
Burgas
8000
Bulgarije
Contactpersoon: Rumyana Komitova
Telefoon: +359 56866404
E-mail: odisp@abv.bg
Fax: +359 56859830
NUTS-code: BG341

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://onkobs.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://onkobs.bg/?page_id=13553

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Абонаментен сервиз, включващ профилактика и ремонт на медицинска техника, по приложена спецификация

Referentienummer: 00232-2018-0013
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50400000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Абонаментен сервиз, включващ профилактика и ремонт на медицинска техника, по приложена спецификация.

Медицинската техника е групирана в 26 обособени позиции (ОП), с посочени наименованията на апаратите, производител, година на производство, сериен и инвентарен номер. Всеки участник има право да представя предложение за изпълнение на поръчката за 1, за няколко или за всички обособени позиции от спецификацията, комплексно — за всички медицински апарати в обособената позиция.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Обща техника

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Бургас, бул. „Ст. Стамболов“ № 73, хирургичен корпус, ет. 7 — за ОАИЛ, ООГ, ООХ, ОКП; терапевтичен корпус, ет. 9 — за ОМО; ул. „Доц. д-р Конст. Кънчев“ — за ОЛЛ, консултативни каб-ти, ОНМ, клинична лаборатория

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ООХ — електронож Tujlingen — ГЕРМАНИЯ; стерилизатор „Роботика“; операционна лампа Mach 380DF Dr. Mach — 3 бр.; О А И Л — ЕКГ Schiller; дефибрилатор ZOLL Medikal; центрофуга Дидаген ALRESA; дихателен апарат Hamiltan; ООХ — стерилизатор „Медикотехн“; стерилизатор „Медикотехн.“; ЕКГ Schiller; операционна лампа Dr. Mach; консултативни кабинети — хирургичен — ректоскоп Heine Optotecnik; стерилизатор „Медикотехника“; гинекологичен — електронож „Кентамед“; кожен — електронож CHIRANA; ОМО — 2 — ЕКГ Schiller; ОЛЛ — серилизатор „Медикотехн“; ЕКГ Schiller; ООГ — хистероскоп Storz; ЕКГ Schiller; стерилизатор „Роботика“; ОМО — ЕКГ холтер Schiller; дефибрилатор Кардиолайф FYSICON; инкубатор; ЕКГ Cardiovit Schiller; ЕКГ AR600view Card; ОНМ — Шутел — ГЕРМАНИЯ; стерилизатор „Медикотехн.“; центрофуга — ТУРЦИЯ; термостат; ОКП — сух стерилизатор; центрофуга; термоинкубатор; инкубатор — Италия; клинична лаборатория — инкубатор М406 MELAG — ГЕРМАНИЯ; центрофуга CN180 Nuve — ТУРЦИЯ; центрофуга Z 206A HERMIE — ГЕРМАНИЯ

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Офертата да е комплексна — за всички апарати в ОП.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реанимационни легла

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Бургас, бул. „Ст. Стамболов“ № 73, хирургичен корпус, ет. 7 — ОАИЛ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Реамационно легло Vigarous 1 Долсан Медикал — 6 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Офертата трябва да е комплексна — за всички апарати от ОП.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 242-553047
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

За ОП № 4 и № 16

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Участникът не е представил един от изискуемите актуални документи по чл. 67, ал. 6 от ЗОП (отм.) за сключване на договор, удостоверяващ липсата на основание за отстраняване от процедурата по реда на чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

Съобразно императивните разпоредби на чл. 112, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП (отм.) възложителят не сключва договор с „Елпак Трейдинг“ ЕООД за възлагане на обществената поръчка за ОП № 4 и ОП № 16. За тези ОП няма класиран участник на второ място. Процедурата за възлагане на обществената поръчка с предмет „Абонаментен сервиз, включващ профилактика и ремонт на медицинска техника, по приложена спецификация“ за ОП № 4 и ОП № 16 се прекратява на основание чл. 110, ал. 1, т. 6 от ЗОП с решение № 12 от 8.4.2019 г.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
СОФИЯ
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „д“ от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019