Diensten - 193924-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Annecy: Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur

2019/S 081-193924

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville d'Annecy
20006340200016
Esplanade de l'Hôtel-de-Ville
Annecy
74011
Frankrijk
Telefoon: +33 450336559
E-mail: marchespublics@ville-annecy.fr
Fax: +33 450338903
NUTS-code: FRK28

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.annecy.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Parc des Toriolets — aménagement de voirie et d'espaces publics — marché de maîtrise d'œuvre

Referentienummer: 19as-Cp-0029-I
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71400000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 114 350.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71250000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK28

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Groupement atelier fontaine/profils études
La Bouvarde — allée de la Mandallaz
Épagny-Metz Tessy
74330
Frankrijk
NUTS-code: FRK28

Internetadres: http://www.annecy.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 114 350.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019