Diensten - 193931-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Bulgarije-Sofia: Financiële diensten i.v.m. vennootschappen en participaties

2019/S 081-193931

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„Fond menidzhar na finansovi instrumenti v Balgariya“ EAD
203740812
bul. „Gen. Totleben“ No. 30—32, et. 4
Sofiya
1606
Bulgarije
Contactpersoon: Kremena Yordanova, zveno „Pravna deynost“
Telefoon: +359 280140-51
E-mail: k.yordanova@fmfib.bg
Fax: +359 280140-89
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fmfib.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.fmfib.bg/bg/buyer

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Изпълнение на финансов инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране“, финансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г., разделена на 3 обособени поз.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66122000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

С настоящата процедура възложителят (ФМФИБ) възлага изпълнението на финансов инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране“. В резултата на процедурата ще бъдат избрани 3 финансови посредника, които да подготвят и извършат действия по учредяване на Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I /Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап II/Фонд за начално финансиране (алтернативни инвестиционни фондове) в избрана от тях юрисдикция, в който инвеститорите, включително ФМФИБ, да вложат сума, която да бъде инвестирана в капиталови инструменти на допустими предприятия. Неразделна част от услугата е и реализацията и управлението на инвестиционната дейност на фонда.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 202 200.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Изпълнение на Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I с размер на публичния финансов ресурс от 14 млн. евро

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66122000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Възложителят (ФМФИБ) възлага на финансовия посредник изпълнението на Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I. Финансовият посредник следва да подготви и извърши действия по учредяване на алтернативен инвестиционен фонд в избрана от него юрисдикция, в който инвеститорите, включително ФМФИБ, да вложат сума, която да бъде инвестирана в капиталови инструменти на допустими предприятия. Неразделна част от услугата е и реализацията и управлението на инвестиционната дейност на фонда.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Опит / Weging: 45 т.
Kwaliteitscriterium - Naam: План за управление / Weging: 38 т.
Kostencriterium - Naam: Финансова оценка / Weging: 17 т.
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 178-364527
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ОС-1/28.03.2019 г.
Perceel nr.: 1
Benaming:

Оперативно споразумение за създаване и управление на Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Иновейшън Акселерейтър България“ АД
205457880
бул. „Цариградско шосе“ № 111, София Тех Парк, сгр. лабораторен комплекс, ет. 1
София
1784
Bulgarije
Telefoon: +359 882224123
E-mail: leona@innovationaccelerator.bg
Fax: +359 882224123
NUTS-code: BG411

Internetadres: www.innovationaccelerator.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 700 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 202 200.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Настоящото обявление съдържа информация за сключен договор за обществена поръчка по обособена позиция 1.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД
бул. „Ген. Тотлебен“ № 30—32, ет. 4
София
1606
Bulgarije
Telefoon: +359 280140-71
E-mail: k.yordanova@fmfib.bg
Fax: +359 280140-89

Internetadres: http://www.fmfib.bg/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019