Diensten - 193941-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Mainz: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 081-193941

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zweites Deutsches Fernsehen
Postadres: ZDF-Straße 1
Plaats: Mainz
NUTS-code: DEB35 Mainz, Kreisfreie Stadt
Postcode: 55127
Land: Duitsland
E-mail: TEM@zdf.de
Telefoon: +49 61317015660
Fax: +49 61317019483

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.rib.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.rib.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Rundfunkanstalt

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Softwarepflege ZDF-Anwendung plan.it

Referentienummer: ZDF-121-OV-19-005
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gegenstand des Vergabeverfahrens waren Support-, Softwarepflege-, Beratungs-, Test- und optionale Weiterentwicklungsleistungen der Anwendungssoftware plan.it sowie der dazugehörigen Schnittstellen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 221 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB35 Mainz, Kreisfreie Stadt
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gegenstand des Vergabeverfahrens waren Support-, Softwarepflege-, Beratungs-, Test- und optionale Weiterentwicklungsleistungen der Anwendungssoftware plan.it sowie der dazugehörigen Schnittstellen

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Eignungsliste / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Einmalige Verlängerung der Vertragslaufzeit nach 2 Jahren um weitere 3 Monate

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Der unter Ziffer II.1.7) und V.2.4) eingetragene Wert gibt lediglich das Erreichen des Schwellenwertes beider Auftragsvergabe an. Der genaue Auftragswert wird unter Berufung auf § 39 VI VgV nicht angegeben.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 040-090766
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 121/4600006382
Benaming:

Softwarepflege ZDf-Anwendung plan.it

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Accso Accelerated Solutions GmbH
Plaats: Darmstadt
NUTS-code: DE711 Darmstadt, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 221 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Der unter Ziffer II.1.7) und V.2.4) eingetragene Wert gibt lediglich das Erreichen des Schwellenwertes beider Auftragsvergabe an. Der genaue Auftragswert wird unter Berufung auf § 39 VI VgV nicht angegeben.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Postadres: Stifstraße 9
Plaats: Mainz
Postcode: 55116
Land: Duitsland
Telefoon: +49 6131162234
Fax: +49 6131162113
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Zweites Deutsches Fernsehen
Postadres: ZDF-Straße 1
Plaats: Mainz
Postcode: 55127
Land: Duitsland
Telefoon: +49 6131-7015660
Fax: +49 6131-7019483
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019