Diensten - 193943-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Zagorje ob Savi: Diensten voor studiofotografie

2019/S 081-193943

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Vanema storitve d.o.o.
Cesta Borisa Kidriča 15
Zagorje ob Savi
1410
Slovenië
Contactpersoon: Ieva Baradouska
Telefoon: +44 1494899940
E-mail: ieva.baradouska@studio-moderna.com
NUTS-code: SI041

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.octaspringtechnology.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Private company
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: aviation

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Photography Services for the New Aerospace Technology Octaspring

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79961350
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Octaspring is a new foam technology integrated in aircraft seating, CRC mattresses and support products and we are looking for professional photography services to produce high quality product and inspirational photography to launch the products in the market.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22315000
79961100
79961300
79961350
79962000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Company is based in Slovenia and UK, and preferred shoot location would be based in one of these countries, however other locations would be considered.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Photographic service provided will be expected to:

— prepare a complete proposal (concept, mood boards) around the shoot list provided by us, using best way to present the idea in PowerPoint, pdf or video format,

— submit proposal in the form required in the guidelines,

— create a brief for each of the shoot segments, plan and organize the photoshoot and provide final set of photography,

— sourcing location and/or studio, set build, props, equipment, staff (photographer, stylist, make up artist, models),

— planning and managing the project, being in charge of the timing, transfers, subcontractors, delivering images in the timeline given in the guidelines at the quality agreed,

— all taxes (including VAT),

— all communications with Vanema

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Budget / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

H2020

II.2.14)Nadere inlichtingen

The images will be used to introduce the products to a wide range of potential consumers (airlines, trade and general public), leads, and media as well as being be used for general public & potential customers to educate them about the solutions that will be available to improve their experiences.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 208-475134
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Photography Services for the New Aerospace Technology Octaspring

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vanema storitve d.o.o.
Cesta Borisa Kidriča 15
Zagorje ob savi
1410
Slovenië
Telefoon: +44 1494899940
E-mail: tenders@studio-moderna.com

Internetadres: www.octaspringtechnology.com

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

30.11) Review of the proposals.

1.12.) Selection of the service provider.

24.12) Delivery of photography.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vanema d.o.o.
Zagorje ob savi
Slovenië
Telefoon: +44 1494899940
E-mail: ieva.baradouska@studio-moderna.com

Internetadres: www.octaspringtechnology.com

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019