Diensten - 193944-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Berlijn: Reparatie en onderhoud van transformatoren

2019/S 081-193944

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Land Berlin – SILB Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin vertreten durch die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
Postadres: Alexanderstraße 3
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300
Postcode: 10178
Land: Duitsland
Contactpersoon: Ralph Hirsch
E-mail: einkauf@bim-berlin.de
Telefoon: +49 30901661649
Fax: +49 30901661668

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bim-berlin.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Land Berlin – SODA Sondervermögen Daseinsvorsorge, vertreten durch die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
Postadres: Alexanderstraße 3
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300
Postcode: 10178
Land: Duitsland
Contactpersoon: Ralph Hirsch
E-mail: einkauf@bim-berlin.de
Telefoon: +49 30901661649
Fax: +49 30901661668

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bim-berlin.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Land Berlin – Anmietvermögen, vertreten durch die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
Postadres: Alexanderstraße 3
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300
Postcode: 10243
Land: Duitsland
Contactpersoon: Ralph Hirsch
E-mail: einkauf@bim-berlin.de
Telefoon: +49 30901661649
Fax: +49 30901661668

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bim-berlin.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co. KG vertreten durch die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
Postadres: Alexanderstraße 3
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300
Postcode: 10178
Land: Duitsland
Contactpersoon: Ralph Hirsch
E-mail: einkauf@bim-berlin.de
Telefoon: +49 30901661649
Fax: +49 30901661668

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bim-berlin.de

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Immobilienwirtschaft

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wartung der Mittelspannungsschaltanlagen an diversen Standorten des Landes Berlin

Referentienummer: V-2019-000014
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50532200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 260 504.20 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50532200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE300
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50532200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE300
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50532200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE300

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 022-048190

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: V-2019-000014
Perceel nr.: 1
Benaming:

Los 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: WISAG Elektrotechnik Berlin, -Brandenburg GmbH & Co. KG
Postadres: Lessingstr.79
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300
Postcode: 13158
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 92 436.97 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Los 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: WISAG Elektrotechnik BB GmbH & Co. KG
Postadres: Lessingstr.79
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300
Postcode: 13158
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 630.25 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Los 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: WISAG Elektrotechnik BB GmbH & Co. KG
Postadres: Lessingstr.79
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300
Postcode: 13158
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 92 436.97 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019