Diensten - 193951-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Newcastle upon Tyne: Diensten voor het organiseren van evenementen

2019/S 081-193951

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Newcastle City Council
Civic Centre
Newcastle upon Tyne
NE1 8QH
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Janine Lancaster
Telefoon: +44 1912116934
E-mail: janine.lancaster@newcastle.gov.uk
NUTS-code: UKC22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://procontract.due-north.com

Adres van het kopersprofiel: https://procontract.due-north.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provision of Christmas Market

Referentienummer: C-011259 006423
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79952000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Newcastle City Council have awarded James Mellor's Ltd as operator for the provision of the Newcastle Christmas Market. The contract is for 5 years with 2 options to extend for 12 months with the first Christmas Market to commence November 2019.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1.00 GBP / Hoogste offerte: 3 000 000.00 GBP meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKC22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Newcastle City Council require an operator for the provision of the Newcastle Christmas Market. The contract is for 5 years with 2 options to extend for 12 months with the first Christmas Market to commence November 2019.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Tender Response / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Income to Council / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

2 options to extend for 12 months.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 015-031544
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 006423
Benaming:

Provision of Christmas Market

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
James Mellor's Ltd
Nottingham
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKF14
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 GBP
Laagste offerte: 1.00 GBP / Hoogste offerte: 3 000 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Not Applicable
Not Applicable
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019