Diensten - 193953-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Oostenrijk-Wenen: Diensten voor computerondersteuning en -advies

2019/S 081-193953

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 01
0
Stadlauer Straße 54 und 56
Wien
1220
Oostenrijk
Telefoon: +43 1400091913
E-mail: marion.zaiser@wien.gv.at
Fax: +43 140009991913
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://wien.gv.at/kontakte/ma01

Adres van het kopersprofiel: http://www.wien.gv.at/ma14/ausschreibungen

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AUS18E005-STBUP

Referentienummer: 18-372588-001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72600000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Auftragsgegenstand ist die Entwicklung, Lieferung, Implementierung und Wartung einer Software zur Ergänzung des elektronischen Aktes des Amtes der Wiener Landesregierung in Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft (MA 35).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 630 004.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT
NUTS-code: AT130
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Auftragsgegenstand ist die Entwicklung, Lieferung, Implementierung und Wartung einer Software zur Ergänzung des elektronischen Aktes des Amtes der Wiener Landesregierung in Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft (MA 35)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische Kriterien / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: relativierter Angebotspreis / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Siehe Ausschreibungsunterlagen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Research Industrial Systems Engineering
9110016992075
Concorde Business Park F
Schwechat
2320
Oostenrijk
E-mail: proposals@rise-world.com
NUTS-code: AT
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 630 004.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 630 004.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Verwaltungsgericht Wien
Muthgasse 62
Wien
1190
Oostenrijk
Telefoon: +43 1400038500
E-mail: post@vgw.wien.gv.at
Fax: +43 14000993859

Internetadres: http://www.verwaltungsgericht.wien.gv.at/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Schlichtungsstelle für Vergabeanglegenheiten
Wipplingerstraße 6-8
WIen
1010
Oostenrijk
Telefoon: +43 1400097117
E-mail: post@ma63.wien.gv.at
Fax: +43 140009997115

Internetadres: https://www.wien.gv.at/wirtschaft/auftraggeber-stadt/schlichtungsstelle/

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019