Diensten - 193954-2019

25/04/2019    S81

Duitsland-Berlijn: Liften, skipliften, hijsinstallaties, roltrappen en rolpaden

2019/S 081-193954

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ZT 6
Postadres: Platz der Republik 1
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 11011
Land: Duitsland
Contactpersoon: Referat ZT 6 – Vergaben
E-mail: vergabereferat@bundestag.de
Telefoon: +49 30-227-33234
Fax: +49 30-227-30374

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.bundestag.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Betriebsunterstützung (Höhenzugangstechnik)

Referentienummer: ZT6-1133-2018-415-15-ZT350
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42416000 Liften, skipliften, hijsinstallaties, roltrappen en rolpaden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 717 170.84 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE300 Berlin

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 027-060304

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Betriebsunterstützung (Höhenzugangstechnik)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: René Kling Gerüsttechnik GmbH & Co. KG
Postadres: Zum Erlenbruch 5
Plaats: Neuenhagen
NUTS-code: DE409 Märkisch-Oderland
Postcode: 15366
Land: Duitsland
E-mail: rene-kling@web.de
Telefoon: +49 3342-423414
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 179 292.71 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019