Diensten - 193957-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Sale: Cateringdiensten

2019/S 081-193957

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stockport Metropolitan Borough Council
4th Floor, Waterside House, Waterside Plaza
Sale
M33 7ZF
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Peter Walpole
Telefoon: +44 7875635549
E-mail: peter.walpole@star-procurement.gov.uk
NUTS-code: UKD3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.stockport.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.stockport.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Supply and Delivery of Groceries, Frozen and Chilled Food to Totally Local Company Ltd

Referentienummer: DN371810
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55520000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The supply and delivery of groceries, frozen and chilled food to Totally Local Company Ltd.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 200 000.00 GBP / Hoogste offerte: 2 400 000.00 GBP meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The supply and delivery of groceries, frozen and chilled food to Totally Local Company Ltd.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Delivery/service requirements schedule / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Mobilisation of contract / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Social value / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 205-467481
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

The Supply and Delivery of Groceries, Frozen and Chilled Food to Totally Local Company Ltd

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
R Hannah and Sons Ltd
04400237
4 Garnett Place, East Gillibrands
Skelmersdale
WN8 9UB
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 169551400
E-mail: g.hannah@hannahfoods.co.uk
NUTS-code: UKD3
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 200 000.00 GBP / Hoogste offerte: 2 400 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
STAR Shared Procurement
Sale Waterside, 4th Floor
Sale
M33 7ZF
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1619121616
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019