Diensten - 193973-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Financiële en verzekeringsdiensten

2019/S 081-193973

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Local Pensions Partnership Investments Ltd
169 Union Street
London
SE1 0LL
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Stuart Brown
E-mail: stuart.brown@localpensionspartnership.org.uk
NUTS-code: UKI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.localpensionspartnership.org.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Multi-Asset Portfolio Management System

Referentienummer: 2018/S 115-261866
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Award for the provision of a multi-asset portfolio management system.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66131100
66141000
66140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Award for the provision of a multi-asset portfolio management system.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Functional / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementation / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Commercial / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 115-261866
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Multi-Asset Portfolio Management System

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Broadridge Managed Solutions, Inc
52 Cornhill
London
EC3V 3PD
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Local Pensions Partnership Investments Ltd
169 Union Street
London
SE1 0LL
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019