Diensten - 193979-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Luton: Beheersdiensten van parkeerruimte

2019/S 081-193979

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
London Luton Airport Operations Ltd
London Luton Airport, Navigation House, Airport way
Luton
LU3 9LY
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Terry Gittins
Telefoon: +44 1582405100
E-mail: terry.gittins@ltn.aero
NUTS-code: UKH21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.in-tend.co.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.london-luton.co.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Airport Utility
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: 10

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

L17091-T-TG The Car Park Management and Car Park Coach Services Contract at LLA

Referentienummer: L17091-T-TG
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98351000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

London Luton Airport is looking for bidders for the grant of a contract for the airport car park management and car park coach services operation car parking is a key service for the passengers and staff at the airport. In 2017 car parking transactions exceeded 3 000 000 and the airport provided car parking facilities for over 1 400 staff. This contract is for the management of the entry and exit plazas for all the airport public parking and drop off facilities. Including the management of the parking enforcement process, the issuing of parking charge notices, and the daily actions of an enforcement camera car. For the coaching of passengers and staff to and from the parking facilities. For the collection and banking of cash from the barrier systems, pay on foot machines and from the ad-hoc coach fees. Note TUPE applies bidders must complete and return a non-disclosure agreement which is part of this tender pack before TUPE information will be shared.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH21
Voornaamste plaats van uitvoering:

London Luton Airport

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Car Park Management and Car Park Coach Services Contract at LLA

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality and presentation / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 054-119501
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: L17091-T-TG
Benaming:

L17091-T-TG management of Car parks and the Provision of a Car Park Coach Service

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
APCOA Parking (UK) Ltd
4-10 Cowley Road
Uxbridge
UB8 2XW
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKI75
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 619 739.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The Legal Team
Navigation House, London Luton aiport, Airport Way
Luton
LU2 9LY
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019