Diensten - 193981-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Charleroi: Computerterminals

2019/S 081-193981

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Intercommunale de santé publique du pays de Charleroi SCRL
ISPPC
Boulevard Zoé Drion 1
Charleroi
6000
België
Telefoon: +32 71920121
E-mail: avisdemarche@chu-charleroi.be
NUTS-code: BE322

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.chu-charleroi.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Intercommunale
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Terminaux de paiement

Referentienummer: 2016-0846
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30231100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Voir II.2.4).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 178 248.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000
72212400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE322
Voornaamste plaats van uitvoering:

Intercommunale de santé publique du pays de Charleroi SCRL, boulevard Zoé Drion, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le marché a pour objet la livraison, l’installation et l’activation de terminaux fixes et mobiles. Il s’agit d’un marché à bon de commande et le PA s’engage à passer une commande initiale de 70 terminaux fixes et 2 mobiles.

Le marché, pour une durée de 48 mois, a pour objet également l’abonnement, la maintenance des terminaux et l’assistance technique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Non spécifié / Weging: Non spécifié
Prijs - Weging: Non spécifié
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie opdrachtdocumenten.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 196-354369
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2016-0846
Benaming:

Terminaux de paiement

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Six payment services (Europe) SA
Rue Gabriel Lippmann
Munsbach
5365
Luxemburg
Telefoon: +35 2355661
E-mail: nathalie.vangeel@six-group.com
NUTS-code: BE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 178 248.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Conseil d’État – section administration
Rue de la science 33
Bruxelles
1040
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Recours en référé devant un juge judiciaire ou en extrême urgence devant le Conseil d'État: 15 jours à dater du lendemain de la notification (incluant les motivations).

Recours en annulation au Conseil d'État selon la procédure de droit commun: 60 jours à dater du lendemain de la notification (incluant les motivations).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019